Eugène Boudin ( * 1824 † 1898 )

Eugene Boudin

Pøedchùdce impresionismu (1824 - 1898)

Mladý Boudin, narozený 13. èervence 1824 v Honfleur, se pøestìhoval v 11 letech se svou rodinou do Le Hauvre ve Francii. zde studoval umìní tisku a v roce 1842 si otevøel papírnictví, kde také prodával své obrazy, vèetnì tìch od Milleta. Boudin, který se velmi brzy nauèil malovat, se v Paøíži vìnoval díky získanému stipendiu výhradnì malbì. Po tøech letech, které strávil v hlavním mìstì zaèal cestovat po Francii a Itálii. Navštívil také Belgii a Holandsko. Umøel 8. srpna 1898 v Deauville.

Boudin oceòoval pøírodu v nìkolika aspektech. Maloval pøevážnì krajiny s moøem s oblaky a hrál si se svìtlem. Pozdìji za svého života zaèal malovat také lidi, ale vždy v pøírodním prostøedí. Jeho zpùsob malby pøipravil pùdu pro vznik impresionismu, který se vynoøil z obrazù Clauda Moneta.

(c) Hardy Schulz, Hambourg - Jean-Gérard Anfossi, Paris

Reprodukce na platno a olejomalby od Eugène Boudin
Nahoru