Jan Brueghel d. Ä. ( Jan 'Velvet' Brueghel velours * 1568 † 1625 )

Jan Brueghel Starší

Jan Brueghel starší - Brueghelova kytice (1568 - 1625)

narodil se 1568 jako druhý syn malíøe Pietra Brueghela. V roce 1578 jeho matka umírá a tak celá rodina opouští Brusel a stìhuje se do Antverp, kde žije jeho babièka také malíøka, která se mohla o dìti postarat. Ve svých 21 letech opustil své rodinné prostøedí a zaèal cestovat po celé Evropì. Jeho cesta vedla v roce 1590 pøes Neapol, mezi roky 1592 až 1954 pøes Øím a Miláno, kde v roce 1596 pracoval u Kardinála Frederica Borromea. Následnì se Jan Brueghel vrátil do Antverp, kde se v roce 1599 oženil s Isabellou de Jode. Isabella mu porodila dvì dìti- syna a dceru. Rok jejího úmrtí není znám. V roce 1601 se Brueghel stal obèanem Antverp a pøedstaveným cechu St.-Luc. V roce 1604 odjel Brueghel do Prahy a stejného roku se oženil s Catherine van Marienburg. V roce 1006 se stal dvorním malíøem bruselského dvora. Potom odcestoval s van Balenem a rubensem do Holandska. Pøedtím než 14.ledna 1625 umøel na choleru maloval obrazy pro arcivévodu Albrechta rakouského a polského krále.

Jan Brueghel byl skvìlý malíø, mìl hodnì studentù. Ze zaèátku napodoboval styl svého otce, než si rozvinul svùj vlastní umìlecká styl zamìøený na detail. Byl uznávaný pøedevším za jeho malované kvìtinové kompozice.

(c) Hardy Schulz, Hambourg - Jean-Gérard Anfossi, Paris

Reprodukce na platno a olejomalby od Jan Brueghel d. Ä.

Obrazy na stránce: 100
Zobrazit obraz:  Katalog | Galerie
NAHORU