Caspar David Friedrich ( * 1774 † 1840 )

Caspar David Friendrich

Caspar David Friedrich

Nìmecká romantika (1774 - 1840)

Friedrich se narodil 5. záøí 1774 v Greifswaldu (Pommern) a v roce 1794 Královskou umìleckou akademii v Kodani. V roce 1798 se pøestìhoval do Dresdenu, kde následujícího roku vystavuje svá díla z akademie. V roce 1810 se stává èlenem Berlínské akademie a v roce 1816 Dresdenské akademie. V roce 1820 si car Nikolas I. u nìj objednává umìlecká díla, tìsnì pøed tím, než tìžce onemocnìl a musel v roce 1835 s malbou pøestat. Umøel 7. kvìtna 1840 v Dresdenu a upadl v zapomnìní. Až poèátkem 20.stol se o jeho díla znovu zvýšil zájem.

Reprodukce na platno a olejomalby od Caspar David Friedrich
Nahoru