Franz Marc ( * 1880 † 1916 )

Obrazy od Franze Marka z Macke

Životopis Marc: barevný svìt zvíøat (1880 - 1916)

Franz Marc se narodil 8. února 1880 v rodinì mnichovských umìlcù. Mezi lety 1900 a 1903 studoval na Mnichovské akademii umìní. Pozdìji vycestoval do Paøíže a do Bretanì, kde se v roce 1909 seznámil s Macke a Kandinskym, kteøí ovlivnili jeho umìlecký styl. Následnì zaèal Marc malovat novým, expresivním, barevnì intensivním stylem a zaèal se oddalovat od objektivnosti a materiálnosti.

V roce 1911 se Marc stal èlenem umìlecké skupiny "Der blaue Reiter" což znamená "Modrý jezdec" a zaèal se úèastnit jejich nespoèetných vernisáží.

Od roku 1914 zaèal Marc žít více v ústraní v horním Bavorsku - Ried, odkud byl povolán do armády. Zemøel 4. bøezna 1916 bìhem první svìtové války.

Hlavním tématem jeho obrazù byl svìt zvíøat, která mu pøišla hezèí a èistìjší nìž lidé. Marc se se svými obrazy zaøadil k nejvýznamnìjším nìmeckým expresionistùm a svými posledními obrazy udìlal krok mezi expresionismem a abstrakcí. Nejlepším pøíkladem abstrakce je jeho obraz "Kämpfende Formen" což znamená “Bojující formy” které namaloval v roce 1914.

© Hardy Schulz - KUNSTKOPIE.DE

Reprodukce na platno a olejomalby od Franz Marc
Nahoru