Uložit podmínky prodeje v PDF

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Úvod

Níže uvedené Všeobecné podmínky prodeje (VPP) se vztahují na všechny objednávky uskuteènìné v našem on-line internetovém obchùdku.

 

2. Obchodní partneøi

Kupní smlouva je uzavřena se společností KUNSTKOPIE.DE

Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, nýbrž nezávazný on-line katalog. Můžete si nejprve bez závazků nechat naše výrobky v nákupním košíku. Před odesláním vaší závazné objednávky můžete vaše záznamy jekdykoliv opravit a změnit pomocí opravných pomůcek poskytovaných a vysvětlených v objednávkovém procesu. Až po platbě odešlete závaznou objednávku. Potvrzení o přijetí vaší objednávky bude provedeno e-mailem bezprostředně po odeslání objednávky.

Při uzavření objednívky, smlouva s námi závisí od způsobu platby, který jste si zvolili:

dobírka, kreditní karta, paypal nebo bankovní převod.

PayPal
V procesu objednávky, platba budete přesměrována na webové stránky poskytovatele online PayPal. Zde můžete zadat platební údaje a potvrdit platební příkaz do služby PayPal. Po zadání objednávky do obchodu požádáme společnost PayPal o zahájení platební transakce a tím přijetí vaší nabídky.

Bankovní převod
Pro platbu pres bankovni prevod potrebujete jenom dve cisla IBAN a BIC:> IBAN DE46 2005 0550 1249 124270> BIC/SWIFT HASPDEHHXXX Výroba objednávky začína po uplatnění vaši platby.

Dobírka
nadobirku budete platit v hotovosti primo prepravni spolecnosti UPS v Ceskych korunach a to aktualnim kurzem koruny.

Kreditní karta
na vaši karte bude udělaná rezervace platby a suma objednávky bude debitována v den zásilky

Zákaznická služba je pøístupná pro jakékoliv dotazy nebo od pondělí do pátku od 9h00 do 16h30 na èísle pro CZ: 800 844 848 anebo pro CZ +33 (0)4 93 61 79 17 (cena za bìžný hovor). Takx nás můžete kdykoliv kontaktovat na iveta@myartprints.cz

§ 3 Pøeprava

K cenì objednaného výrobku uvedené na našich stránkách je pøipoèten poplatek za doruèení. Pøesná èástka za doruèení je znaèená bìhem procesu objednávky.

 Doba doruèení zásilky závisí na vybraném typu doruèení.

Pøedpokládaná opoždìní ve výrobì a opoždìní dodání zásilky budou uvedena bìhem objednávkového procesu na internetových stránkách MYARTPRINTS.CZ. Když si přejete obraz si můžete vytvyhnou na místě naši produkce : KUNSTKOPIE.DE, Haferweg 46 , 22769 Hamburg, Německo od pondělé do pátku mezi 9:00 - 17:00 hod.

Zjistit pøepravní poplatky »

4. Platba

V našem online obchodě jsou v zásadě k dispozici následující způsoby platby:

Platba předem pře bankovní převod
Pokud zvolíte jako způsob platby bankovní převod, poskytneme vám bankovní údaje v konfirmáčním e-mailu pro zaplacení. Pro platbu pres bankovni prevod potrebujete jenom dve cisla IBAN a BIC:> IBAN DE46 2005 0550 1249 124270> BIC/SWIFT HASPDEHHXXX

Dobírka
Zaplatíte nákupní cenu přímo dodavací společnosti při prevzetí zásilky. Nadobirku budete platit v hotovosti primo prepravni spolecnosti UPS v Ceskych korunach a to aktualnim kurzem koruny.V ceně je 22,85 EUR jako servis prepravní společnosti za službu na dobírku.

Kreditní karta
Odesláním objednávky přenášíte současně údaje o kreditní kartě.
Po vaší legitimitě jako legitimního držitele karty požadujeme, aby po odeslání zbožího vaše společnost platební karty iniciovala platební transakci. Platební transakce je automaticky provedena společností kreditní karty a účtována na vaší kartě v den odeslání zbožího.

PayPal
V procesu objednávky budete přesměrováni na webové stránky PayPal. Chcete-li zaplatit částku faktury prostřednictvím služby PayPal, musíte být zde nejprve zaregistrován jako užívatel. Po zadání objednávky do obchodu požádáme PayPal o zahájení platební transakce.
Platobní transakci provede bezprostředně poté společnost PayPal. Další informace naleznete v průběhu objednávky
V závislosti na doručovací zemi jsou k dispozici různé způsoby platby.

Možnosti platby »

8 Uložení textu smlouvy

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platforma »

5 Vlastnická práva

Zboží zùstává až do komletní úhrady zákazníkom naším vlastnictvím.

Pro podnikatele platí kromě toho: Vyhrazujeme si vlastnictví zboží až do úplného vypořádání všech nároků z probíhajícího obchodního vztahu. Záložní zboží můžete prodávat. Veškeré nároky vyplývající z dalšího prodeje nám budou předem - bez ohledu na jakoukoli kombinaci nebo smíchání vyhrazeného zboží znovou předloženy ve fakture. Máte nárok na vymáhání pohledávek, ale nejdřív musíte splnit své platební závazky.

6 Poškození bìhem pøepravy

Pokud zjistíte, že je výrobek nebo jeho obal poškozen, oznamte to dopravci, který zásilku doruèil (napøíklad zápisem v dodacím listu) a také nás co nejdøíve o této situaci informujte. Pokud dopravci neoznámíte, že je produkt poškozen, nepøicházíte tím o svá práva a své záruky. Tímto oznámením zjistíme, zda nebyly škody zpùsobeny dopravcem.

 

7. Záruka a garance

Platí zákonné právo vady. Informace o všech dodatečných zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete v produktu a na zvláštních informačních stránkách v internetovém obchodě.

Zákaznícky servis: Iveta Siskova - Anfossi Country Manager CR a SR iveta@myartprints.cz
Tel CZ: 800 844 848
Tel: 0033493617917 (Francie)

od pondělí do pátku. 9:00 h -16:30 h

10. Právo o užívání

1. Žádný obrázek naší stránky nemùže být kopírován, upravován anebo dále šíøen bez našeho písemného souhlasu.

2. Reprodukce vytištìné spoleèností Kunstkopie.de slouží pouze pro osobní užívání a pro soukromé úèely.Jakékoliv jiné užití musí být autorizováno spoleèností MYARTPRINTS.CZ.

3. Klient nemá právo k reprodukci nebo výrobì výrobkù spoleènosti MYARTPRINTS.CZ a k jejich následnému prodeji, a už prostøednictvím zprostøedkovatele nebo tøetí osoby.

 

11. Vlastní obrázky, download a autorské práva

1. Spoleènost KUNSTKOPIE.DE zaruèuje, že digitální obrázky/fotografie pøedané k vytištìní budou používány pouze za tímto úèelem.

2. Klient zaruèuje, že spoleènost KUNSTKOPIE.DE bude mít relativní autorská práva k digitálnímu obrázku/fotografii pøedanému k tisku.

3. Spoleènost KUNSTKOPIE.De si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi zajištìní v souvislosti se všemi aktivitami, nároky nebo požadavky autorù, spoluautorù, vlastníkù práva, editorù a dalších fyzických nebo právnických osob uplatòujících právo na jakýkoliv titul nebo digitální obrázek/fotografii pøedaný k tisku.

 

11. povinnosti pro zákaznika

11.POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1.Zpracování obrazového materiálu dodávaného zákazníkem probíhá na stránce MYARTPRINTS.CZ v rámci automatizovaného postupu bez kontroly a opravy. Nahráváním souborů zákazník potvrzuje, že má právo rozšiřovat a reprodukovat obsah a materiály tohoto souboru, zejména to, že má nezbytné autorská práva. Případně má souhlas zobrazených osob i.S.d. § 22 Zákon o autorských právech.

2.Zejména zákazník zaručuje, že nahraný obrazový soubor neobsahuje násilí, podněcování, rasismu, pornografie nebo dětské pornografie.Zákazník se rovněž zaručuje, že nejsou porušeny žádné zákony na ochranu mládeže ani trestní zákony a taky že nahrané obrazky neporušují žádné autorské právo ani jiná vlastnická práva třetích stran, nebo jiná práva.

3.Pokud řetí osoba bude nárokovat odškodnené od společnosti MYARTPRINTS.CZ za zpracování obrazu, který zákazník odeslal a nechal si reprodukovat, je zákazník povinen odškodnit MYARTPRINTS.CZ z těchto nároků.

4.Zákazník potvrzuje, že bude používat obraz jen pro soukromé, dekorativní účely.

12. Soudní příslušnost

Pokud je klient obchodníkem øídícím se dle nìmeckého práva, považuje se transakce za provedenou v Hamburku (DE) a pøíslušným soudem je soud v Hamburku (DE).

Nahoru