Uložit podmínky prodeje v PDF

Všeobecné obchodní podmínky

1 Úvod

Níže uvedené Všeobecné podmínky prodeje (VPP) se vztahují na všechny objednávky uskuteènìné v našem on-line internetovém obchùdku.

 

2. smluvní strany, uzavření smlouvy, možnosti korekce

Kupní smlouva je uzavřena se společností KUNSTKOPIE.DE Hardy Schulz e.K., Hamburg, Německo.

Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, nýbrž nezávazný on-line katalog. Můžete si nejprve bez závazků nechat naše výrobky v nákupním košíku. Před odesláním vaší závazné objednávky můžete vaše záznamy jekdykoliv opravit a změnit pomocí opravných pomůcek poskytovaných a vysvětlených v objednávkovém procesu. Až po platbě a opětovném potvrzení odešlete závaznou objednávku. Potvrzení o přijetí vaší objednávky bude provedeno e-mailem bezprostředně po odeslání objednávky.

Při uzavření objednávky, produkce závisí od způsobu platby, který jste si zvolili (více část \"Platba\").

Příslušná platební varianta pak dříve či později zahájí výrobu objednávky.

Speciálně pro ručně malované olejomaleby:

u ručně malovaných olejových obrazů je třeba při každé objednávce provést kontrolu proveditelnosti. Teprve po schválení malby malířem, můžeme zakázku přijmout.
Někdy až v průběhu malování může být zjištěno, že olejomalba není převoditelná.

V případě ručně malovaných olejomaleb se tedy objednávky končí VŽDY až při předání zásilky poskytovateli přepravních služeb.

Tato se vztahuje na všechny platební metody, které lze v obchodě zvolit.

Pokud objednávka nebude proveditelná, okamžitě ji zrušíme, stejně jako i její platbu a rezervace platby.

§ 3 Pøeprava

K cenì objednaného výrobku uvedené na našich stránkách je pøipoèten poplatek za doruèení. Pøesná èástka za doruèení je znaèená bìhem procesu objednávky.

 Doba doruèení zásilky závisí na vybraném typu doruèení.

Pøedpokládaná opoždìní ve výrobì a opoždìní dodání zásilky budou uvedena bìhem objednávkového procesu na internetových stránkách MYARTPRINTS.CZ. Když si přejete obraz si můžete vytvyhnou na místě naši produkce : KUNSTKOPIE.DE, Haferweg 46 , 22769 Hamburg, Německo od pondělé do pátku mezi 9:00 - 17:00 hod.

Zjistit pøepravní poplatky »

5. Platba

V našem online obchodě jsou k dispozici následující způsoby platby:

Bankovní převod - platba předem
Pokud zvolíte tento způsob platby, poskytneme vám bankovní údaje v konfirmáčním e-mailu pro zaplacení. Pro platbu pres bankovni prevod potrebujete jenom dve cisla IBAN a BIC:> IBAN DE46 2005 0550 1249 124270> BIC/SWIFT HASPDEHHXXX

Kreditní karta
Odesláním objednávky přenášíte současně údaje o vaše kreditní kartě.
Po vaší legitimitě jako právoplatného držitele kreditní karty požadujeme, aby po odeslání zbožího vaše společnost platební karty iniciovala platební transakci. Platební transakce je automaticky provedena společností kreditní karty a účtována na vaší kartě po odeslání zbožího.

PayPal
V procesu objednávky budete přesměrováni na webové stránky PayPal. Chcete-li zaplatit prostřednictvím služby PayPal, musíte být zde nejprve zaregistrován jako užívatel. Po zadání objednávky do obchodu požádáme PayPal o zahájení platební transakce.
Platobní transakci provede bezprostředně poté společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) .
Výběr platební metody nepředstavuje právně závislou objednavku z naší strany. Nejprve je třeba ověřit proveditelnost zakázky na míru. Zejména olejomalby musí nejprve projít kontrolou proveditelnosti.

Možnosti platby »

8 Uložení textu smlouvy

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platforma »

5 Vlastnická práva

Zboží zùstává až do komletní úhrady zákazníkom naším vlastnictvím.

Pro podnikatele platí kromě toho: Vyhrazujeme si vlastnictví zboží až do úplného vypořádání všech nároků z probíhajícího obchodního vztahu. Záložní zboží můžete prodávat. Veškeré nároky vyplývající z dalšího prodeje nám budou předem - bez ohledu na jakoukoli kombinaci nebo smíchání vyhrazeného zboží znovou předloženy ve fakture. Máte nárok na vymáhání pohledávek, ale nejdřív musíte splnit své platební závazky.

8. Poškození bìhem pøepravy

Pro spotřebitele platí následující: pokud je doručené zboží při přepravě poškozeno, reklamujte tyto závady co nejdříve u doručovací společnosti a neprodleně nás kontaktujte. Neuplatnění reklamace nebo nekontaktování nás nemá žádné důsledky pro vaše právní nároky a jejich vymáhání, zejména pro vaše záruční práva. Reklamace nám pomáha uplatnit vlastní nároky vůči dopravmí společnosti nebo přepravnímu pojištění.

Pro podnikatele platí následující: ztráty a poškození na vás přechází, jakmile jsme zásilku předali spediční firmě, nebo provedení společnosti.

9. Záruka a garance

Záruky a zákaznické služby

Informace o zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete při každém výrobku na našich stránkách v internetovém obchodě.

Zákaznícky servis: Iveta Siskova - Anfossi Country Manager CR a SR iveta@myartprints.cz
Tel CZ: 800 844 848

od pondělí do pátku. 9:00 h -16:30 h

Omezení ve vztahu k podnikatelům

Pro podnikatele platí, že o kvalitě zbožího použvají pouze naše vlastní popisy výrobků uvedené ve smlouvě. Za jiné prohlášení a reklamu neneseme žádnou odpovědnost. Pro reklamace a nároky u podnikatelů je třeba dbát na lhůtu promlčení. Promlčecí lhůta na podle § 445a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Na prodej použitého zbožího se nevztahuje žádná záruka.

Regulace vůči obchodníkům

Na obchodníky se vztahuje povinnost kontroly zbožího a oznámení vad podle § 377 HGB (Handelsgesetzbuch) obchodního zákoníku. Pokud při vadě zbožího neprovedete reklamaci, zboží se považuje za schválené. Ledaže by závada nebyla při kontrole rozpoznatelná. To neplatí, pokud vada byla podvodně zatajená.

10. Záruky

Na nároky založené na škodě způsobené námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli odpovídáme vždy bez omezení.

Jedná se o újmy na životě, těle nebo zdraví,

také v případě úmyslného, nebo hrubě nedbalého porušení povinností,

v případě příslibů záruky dle dohlody, nebo

za škodu způsobenou vadou výrobku.

V případě lehkého porušení smluvních povinností na naší straně, na straně našich právních zástupců nebo zprostředkovatelů, je výše odpovědnosti omezena na škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy. Jedná se o přestupky v smluvních povinnostech jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž dodržení se smluvní partner může spoléhat (kardinální povinnosti)
Jinak jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

11 Etický kodex a řešení sporů

Etický kodex

Podřídili jsme se následujícím kodexům chování:

Trusted Shops

EU řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), kterou najdete v tomto odstavci. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

10. Právo o užívání

1. Žádný obrázek naší stránky nemùže být kopírován, upravován anebo dále šíøen bez našeho písemného souhlasu.

2. Reprodukce vytištìné spoleèností Kunstkopie.de slouží pouze pro osobní užívání a pro soukromé úèely.Jakékoliv jiné užití musí být autorizováno spoleèností MYARTPRINTS.CZ.

3. Klient nemá právo k reprodukci nebo výrobì výrobkù spoleènosti MYARTPRINTS.CZ a k jejich následnému prodeji, a už prostøednictvím zprostøedkovatele nebo tøetí osoby.

 

11. Vlastní obrázky, download a autorské práva

1. Spoleènost KUNSTKOPIE.DE zaruèuje, že digitální obrázky/fotografie pøedané k vytištìní budou používány pouze za tímto úèelem.

2. Klient zaruèuje, že spoleènost KUNSTKOPIE.DE bude mít relativní autorská práva k digitálnímu obrázku/fotografii pøedanému k tisku.

3. Spoleènost KUNSTKOPIE.De si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi zajištìní v souvislosti se všemi aktivitami, nároky nebo požadavky autorù, spoluautorù, vlastníkù práva, editorù a dalších fyzických nebo právnických osob uplatòujících právo na jakýkoliv titul nebo digitální obrázek/fotografii pøedaný k tisku.

 

11. povinnosti pro zákaznika

11.POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1.Zpracování obrazového materiálu dodávaného zákazníkem probíhá na stránce MYARTPRINTS.CZ v rámci automatizovaného postupu bez kontroly a opravy. Nahráváním souborů zákazník potvrzuje, že má právo rozšiřovat a reprodukovat obsah a materiály tohoto souboru, zejména to, že má nezbytné autorská práva. Případně má souhlas zobrazených osob i.S.d. § 22 Zákon o autorských právech.

2.Zejména zákazník zaručuje, že nahraný obrazový soubor neobsahuje násilí, podněcování, rasismu, pornografie nebo dětské pornografie.Zákazník se rovněž zaručuje, že nejsou porušeny žádné zákony na ochranu mládeže ani trestní zákony a taky že nahrané obrazky neporušují žádné autorské právo ani jiná vlastnická práva třetích stran, nebo jiná práva.

3.Pokud řetí osoba bude nárokovat odškodnené od společnosti MYARTPRINTS.CZ za zpracování obrazu, který zákazník odeslal a nechal si reprodukovat, je zákazník povinen odškodnit MYARTPRINTS.CZ z těchto nároků.

4.Zákazník potvrzuje, že bude používat obraz jen pro soukromé, dekorativní účely.

12. Soudní příslušnost

Pokud je klient obchodníkem øídícím se dle nìmeckého práva, považuje se transakce za provedenou v Hamburku (DE) a pøíslušným soudem je soud v Hamburku (DE).

Nahoru