Obrazy květin

Obrazy pøírody a kvìtin jako olejomalba, tisk na plátno nebo papír

I dnes pøevládá u nástìnných dekorací tématika fauny a flóry. Proč je tato již nìkolik let stará tématika neustále velmi žádaná a moderní?

Naše láska k pøírodì je stále souèástí naší moderní kultury. U souèasných umìlcù jsou kvìtiny i zvíøata nepostradatelné pøi tvorbì obrazù nebo fotografií. V naší velmi urbanizované spoleènosti, žijeme stále více vzdáleni od pøírody, což bývá dùvodem proè se chceme umìním s pøírodní tématikou více obklopovat. Je tedy žádoucí, aby, naše stìny mìly nádech zelenì.

© MYARTPRINTS.CZ

Nalezené motivy kolekce Obrazy květin
Nahoru