Leonardo da Vinci ( Leonardo da Vinci, léonard de vinci * 1452 † 1519 )

Portrét starého èlovìka- pøipisován Leonardovi da Vinci

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci - Všestranný génius (1452 - 1519)

Leonardo se narodil 15. dubna 1452. Vyrostl u svých prarodièù v Toskánsku. Než se stal v roce 1472 mistrem florentského umìní "Compagnie Saint Luca" uèil se od roku 1466 své umìní pod vedením Andrea Verrocchia ve Florencii. Mezi lety 1482 a 1499 se vìnoval malbì, sochaøství, inženýrství a architektuøe u dvora Sforza v Milánì. Mezi jeho malbami se objevuje také dílo " Poslední veèeøe", které je zaèátkem vrcholné renesance.

V roce 1500 se vrátil do Florencie, kde zùstal až do roku 1506 a kde namaloval slavnou Mona Lisu. Ve Florencii také studoval mrtvá tìla z márnice nemocnice.

Mezi roky 1506 a 1513 byl Leonardo da Vinci ve službách francouzského krále jako guvernér Milána poté se vrátil do Øíma, kde zùstal až do roku 1516. Do konce své smrti 2. kvìtna 1519 byl ve službách francouzského krále François I.

Jako umìlec se Leonardo da Vinci øadí k pøedním umìlcùm italské renesance jako Michelangelo, Raphaël a Tizian. Nebyl jen malíøem, ale také inženýrem, vìdcem, architektem, sochaøem a muzikantem. Všechny jeho talenty ho jednoznaènì urèují jako všestranného génia.

(c) Hardy Schulz, Hamburg - Jean-Gérard Anfossi, Paris

Reprodukce na platno a olejomalby od Leonardo da Vinci
Nahoru