Obrazy na míru

REPRODUKCE OBRAZŮ NA MÍRU V PERFEKTNÍM PROVEDENÍ

 

Umìní nejlepší kvality za rozumnou cenu.

 

REPRODUKCE OBRAZŮ NA MÍRU V PERFEKTNÍM PROVEDENÍ

 

Umìní nejlepší kvality za rozumnou cenu.

 

VÝROBA UMÌLECKÝCH OBRAZÙ PRO NÁROÈNÉ

 

Umìlecký tisk reprodukcí malovaných obrazù a fotografií pro nás není jen specialitou, ale také koníèkem z povolání. 

U olejomaleb a grafického umìní se obyèejnì míchá mnoho barev, které komplexnì vyplní barevý prostor. Jinými slovy: paleta barevných zobrazení nejslávnìjších umìlcù se nedá vìrohodnì zobrazit klasickými tiskaøskými technikami. Bìžné tiskárny mývají vìtšinou obrovské problémy vìrohodnì zobrazit purpurovou barvu pozdního baroka anebo intenzivní èervenou, zelenou a modrou barvu expesionismu. Pro nás jsou právì tyto barevné tóny samozøejmostí, díky tisku na 12-ti barevné tiskárnì, která byla speciálnì vyrobena tiskovým prùmyslem pro secialisty v tiskaøském oboru. Na aktualním trhu nenaleznete tiskárnu umìleckých obrazù, která by lépe reprodukovala barvy. S 2400 DPI garantujeme perfektní tisk bez poruch, chyb a závad.

 

 

 

KVALITNÍ REPRODUKCE OBRAZÙ NA MÍRU VYROBENÉ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI KVALITY

Tradičně ručně vyraběný neměclý papír Bütten je na trhu už od roku 1584

Tisk na akvarelový a ruènì zpracovávaný papír od firmy Hahnemühle 1584

 

Hahnemühle: jenom velmi málo podnikù se mùže pochlubit s dlhodobou rodinnou tradicy výroby jako nìmecká papírovna Hahnemühle. Její výrobky jsou urèeny jenom pro ty nejnároènìjší. Papírovna byla založena v roce 1584 v Sollingu v južním Niedersachsku a od té doby až dodnes vyrábí a dùmyslnì dbá na kvalitu a odolnost svích výrobkù. 

 

 

 

Papíry od firmy Schoeller jsou garancí vysoké kvality a trvanlivosti

Pro náš tisk si peèlivì vybíráme své dodávaltele materiálu. Stejnì jako tomu bylo u našeho dodavatele papíru firmy Felix Schoeller, jejichž produkty jsou certifikované FSc a PEFC. Používame pouze takové materiály, které odpovídají našim vysokým nárokùm kvality, rozlišení, odolnosti, trvanlivosti a jsou bez kyselých látek a rozpouštìdel, které mohou barvy poškodit. Spolupracujeme se známými nìmeckými výrobci papíru jakými jsou Hahnemühle Fine Art,  Schöller Fine Art a švýcarský výrobce SIHL, kteøí garantují konstantní a perfektní vlastnosti a kvalitu papíru.

Tisk na kartonový papír

KARTONOVÝ MATNÝ PAPÍR 230g

Tento papír je silným, hladkým a matným materiálem, který se skvìle hodí na jakýkoliv typ reprodukce. Mùže být použit pro motivy s pestrými barvami a komplikovanou grafikou. Hodí se pøedevším na reprodukce s rozsáhlým spektrem barev, protože má vysokou stálost barev a to až do 99 let. Chcete-li, mùžete takovouto reprodukci doplnit rámem.

Reprodukce na skuteèném ruènì vyrobeném papíru

Ruènì zpracovaný papír 210g Albrecht Dürer

Ruènì zpracovaný papír od papírovny Hahnemühle má skvìlý povrch pro reprodukci náèrtùm výkresù a kreseb tuškou jako napøíklad mnohé z obrazú od Dürera. Hrany obraze na papíru mùžou být dle pøání zákazníka øezané anebo tradiènì trháne ruènì. Pro ještì lepší efekt doporuèujeme výbìr pasparta.  

Ruènì zpracovaný papír German Etching

Ruènì zpracovaný papír German Etching

 

Tento kvalitní ruèní papír má sametovì jemnou strukturu povrchu. Specifický ruèní papír (German Etching) pochází z období Dürera, který jako první experimentoval s rùznými materiály. Dle pøání našeho zákazníka mohou být hrany papíru støíháný nebo ruènì trhány: 310 g/m² · 100% α-celulóza · barva bílá

 

 

Tisk na akvarelový papír

Akvarelový papír William Turner 210g od výrobce Hahnemühle

Tento typ papíru je pøedevším ideální pro reprodukce obrazù malovaných akvarelovými barvami. Má pøírodnì bílou barvu a vyrábí se z derivátù bavlny. Dle pøání našich zákazníkù mohou být hrany papíru støíhané anebo ruènì trháné. Aby obraz vynikl doporuèujeme si zvolit paspartu.

Torchon

Tlustý akvarelový papír TORCHON

 

285 g/m² · 100% α-celuloza, barva svìtle bílá - pojem „Torchon" pochází z francouzštiny a oznaèuje „hrubou strukturu". Tento vysoce jakostní papír urèený k tisku zaruèuje vìrnost barev, detailù a trojdimenzionalitu reprodukovaného umìleckého díla. Reprodukce akvarelu na tlustý akvarelový papír TORCHON se témìø nedá rozlišit od originálního díla.

 

 

Plakátový papír 110g

 

Náš bílý plakátový papír je kvalitní. Papír je vrstvený, s dobrou odolností proti vodì a povìternostním podmínkám. Výhody: plakátový papír má dobrý pomìr kvatity a ceny, má taky dobrou odolnost vùèi UV-záøení s minimálním faktorem žloutnutí. Tento materiál nemùže být dále rámován nýbrž se má používat pøímo na stìnu jako plakát. Šíøka jedné role plakátu èiní max. 150cm.

 

Který materiál se nejlépe hodí pro Váš obraz?

 

Pøi výbìru materálu je nejlépší vybrat si stejný materiál pro tisk jako ten, na který malíø pùvodnì maloval. Pokud malíø pùvodnì maloval na plátno, je nejlepší zvolit buï tisk na klasické plátno (s lakem anebo bez nìj, pøièemž lak dodá barvám jas a plátnu ochranu) anebo obraz nechat zhotovit jako olejomalbu. Pokud jste se rozhodli pro grafické umìní, pak Vám doporuèujeme ruènì vyrobený papír, jehož hrany mohou být støíhané nebo trhané. Akvarelový papír se hodí pro všechny obrazy pùvodnì malované akvarelovými barvami.
 Pro fotografie se hodí fotografické papíry anebo pro více modernìjší vzhled tisk na plexisklo a hliníkovou desku.

 

 

 

 

Každá technika tisku na vlastní stránku

Pracujem s formáty JPG, TIF, PDF a PNG.

NAHORU