Michelangelo (Buonarroti) ( Michel-Ange, Michel Ange, Michelange * 1475 † 1564 )

Michelangelo (Buonarroti) - chrám svatého Petra

(1475 - 1564)

Michelangelo Buonarroti se narodil 6. bøezna 1475 v italské toskánì Caprese. Byl 14 let uènìm u malíøe Ghirlandaja ve Florencii a pozdìji u Lorenza de Medici. Prùlom v jeho kariéøe nastal po vytvoøení mistrovského díla "David", díky kterému se stal vedle Leonarda da Vinci nejvýznamnìjším umìlcem svého èasu. V roce 1508 zaèal s malbou v Sixtinské kaple, kde jeho práce trvala až do roku 1512. V roce 1534 odešel Michelangelo do Øíma a posledních 20 let svého života se vìnoval hlavnì architektuøe Petrova chrámu. Michelangelo zemøel 18. února 1564 v Øímì.

Spolu s Leonardem da Vinci patøil Michelangelo k nejhlavnìjším pøedstavitelùm vrcholné renesance. Michelangelo byl známý nejen jako malíø, ale taktéž jako sochaø, architekt a básník.

© Hardy Schulz, Hamburg

Reprodukce na platno a olejomalby od Michelangelo (Buonarroti)

Nahoru