Malby a portréty napr. Mozarta.

Malby &
umělecké repodukce
od Myartprints.cz

Vaše nejoblíbenější obrazy
budou ručně malované dle
vaších představ.
Sami si určíte dimanze a materiál.

OLEJOMALBY NA MÍRU do velikosti XXXXL

TRADIČNÍ VÝROBA A PÉČE

Pøi výrobì olejomalby na míru používáme tradièní techniku malování pomocí pravých olejových barev na klasické malíøské plátno. Tradiènì se nepoužívá žádný pøedtisk anebo jiné technické vymoženosti.

 Je samozøejmostí, že u tohoto typu reprodukce nemalují obrazy stroje, ale lidé a to tahem štìtce. Originální umìlecké obrazy nejsou velké vìtšinì z nás dostupné, protože se vyskytují v rùzných muzeích po celém svìtì. Díky MYARTPRINTS.CZ mùžete objevovat všechna tato díla velkých umìlcù a to va všech velikostí s rámem dle vlatního vkusu.

 Neděláme prácu Konrad Kujau q tehdy detaily na obrazech nebo barvy se mohou v nepatrných detailech odlišovat. A protože naše obrazy nejsou staré pøes sto let, nenaleznete na jejich povrchu škrábance nebo trhlinky, které se èasto vyskytují u starých obrazù.

Liotard - čokoládové děvče
Monet - slunečnicová kytice
Mona Lisa od da Vinci
Vincent van Gogh - větva kvetoucího mandlovníka
Friedrich- Poutník nad mořem mlh
Gutav Klimt - polibek
Kramskoi  - neznáma
Benátky -
Farmářská záhrada se slunečnicami
Mucha - měsíc
Renoir - Váza s květinami

Malby od známých umělcůOLEJOMALBY DLE MALÍØÙ »

VÝROBA OLEJOMALEB

Díky našim zkušenostem ve výrobì olejomaleb a spolupráci se zkušenými malíøi Vám mùžeme garantovat nejlepší kvalitu na trhu. Pøi výbìru obrazu nejste vázání pøesnou velikostí originálu, ale mùžete si požadovanou velikost sami vybrat. Vždy se dá vybrat délka nebo šíøka, druhý rozmìr je automaticky dopoèítán, tak aby mìl obraz správné proporce.

OLEJOMALBA NEBO TISK NA PLÁTNO?

VAŠE FOTOGRAFIE JAKO OLEJOMALBA

Detail obrazu dívka s perlou

OLEJOMALBA

Chcete-li originální obraz, pak je olejomalba na plátnì malováná umìlcem pøesnì to, co hledáte. U malby olejovými barvami mùžete pozorovat tahy štìtcem a také vnímat záøivé barvy této reprodukce. Jelikož se jedná o obraz malovaný v nedávné dobì neuvidíte žádné trhliny v barvì nebo jiné známky stárnutí, které jsou typické pro starší originály.

Detail reprodukce tisku na plátno: Vermer, dívka s perlou.

TISK-
NA PLÁTNO

Pokud Vám pøi reprodukci obrazu záleží pøedevším na pøesnosti všech barevných odstínù a pøesnosti i tìch nejmenších detailù, pak Vám doporuèujeme zvolit si reprodukci tištìnou na plátno. Mùžete si zvolit zpùsob výroby- tisk na plátno s lakem, který dodá plátnu jas typický pro olejomalby. Lak se nanáší na vytištìné plátno pomocí válce.

GARANCE ANONYMITY

 

Chcete-li si nechat vyrobit olejomalbu nebo tisk Vašeho vlastního obrázku nebo fotografie, jednoduše nám je odešlete a zvolte si rozmìry a zpùsob reprodukce. Pøitom Vám garantujeme úplnou anonymitu. 

Váš obraz mùže být reprodukován i jako olejomalba, mùžete si jej dále upravit, pøistøihnout a nebo k nìmu vybrat vhodný rámeèek.

ODESLAT OBRÁZEK »

NAPROSTO JEDNODUCHÉ

 

Nechte si na míru udìlat obraz z vlasní fotografie Vašeho rodinného alba. Potøebujete pouze Vaši digitální fotografii, kterou nám odešlete pøes naši internetovou stránku. Na odeslání nepotøebujete žádné jiné komplikované softwary anebo aplikace.

 

VÍCE INFORMACÍ »

NAHORU