Pablo Picasso ( * 1881 † 1973 )

Reprodukce - Pablo Picasso

 


Pablo Picasso se narodil 25. øíjna 1881 v Malaze ve Španìlsku. Zaèal malovat ve 12 letech pod vedením svého otce profesora umìní. Své první díla podepisoval jako Pablo Ruiz, pozdìji už jako Pablo Picasso. Picasso bylo jméno jeho matky za svobodna. V roce 1897 získal cenu za kvalitu jeho obrazù. Poté zaèal studovat v Královské akademii San Fernando v Madridu. V roce 1901 zaèala jeho "modré období" a uskuteènila se jeho první výstava v Paøíži. Zde se potkal s Appolinairem, který zùstal jeho pøítelem do konce jeho života. Po jeho modrém období pøichází období rùžové. V roce 1907 se Picasso seznámil s Georgem Braquem, s kterým rozvinul nový styl kubismus. Jeho prvním dílem z tohoto období je obraz " Avignonské sleèny". Poté uskuteènil nìkolikrát výstavu po Evropì a USA. V roce 1925 se seznámil se skupinou surealistù, se kterými zaèal vystavovat. V roce 1936 zaèátkem Španìlské války stál na stranì republikánu proti generálovi Francovi. Po druhé svìtové válce žil ve Vallauris a 8. dubna 1973 umøel ve svém mìstì Mougins.
Celý svùj život Pablo Picasso mìnil v rámci neustálé inovace svùj styl. Bývá øazen mezi moderní umìlce jako jsou Van Gogh nebo Monet.

(c) Hardy Schulz, Hambourg - Jean-Gérard Anfossi, Paris

 

Reprodukce na platno a olejomalby od Pablo Picasso
Nahoru