Pablo Picasso ( * 1881 † 1973 )

Reprodukce - Pablo Picasso

 


Pablo Picasso se narodil 25. øíjna 1881 v Malaze ve Španìlsku. Zaèal malovat ve 12 letech pod vedením svého otce profesora umìní. Své první díla podepisoval jako Pablo Ruiz, pozdìji už jako Pablo Picasso. Picasso bylo jméno jeho matky za svobodna. V roce 1897 získal cenu za kvalitu jeho obrazù. Poté zaèal studovat v Královské akademii San Fernando v Madridu. V roce 1901 zaèala jeho "modré období" a uskuteènila se jeho první výstava v Paøíži. Zde se potkal s Appolinairem, který zùstal jeho pøítelem do konce jeho života. Po jeho modrém období pøichází období rùžové. V roce 1907 se Picasso seznámil s Georgem Braquem, s kterým rozvinul nový styl kubismus. Jeho prvním dílem z tohoto období je obraz " Avignonské sleèny". Poté uskuteènil nìkolikrát výstavu po Evropì a USA. V roce 1925 se seznámil se skupinou surealistù, se kterými zaèal vystavovat. V roce 1936 zaèátkem Španìlské války stál na stranì republikánu proti generálovi Francovi. Po druhé svìtové válce žil ve Vallauris a 8. dubna 1973 umøel ve svém mìstì Mougins.
Celý svùj život Pablo Picasso mìnil v rámci neustálé inovace svùj styl. Bývá øazen mezi moderní umìlce jako jsou Van Gogh nebo Monet.

(c) Hardy Schulz, Hambourg - Jean-Gérard Anfossi, Paris

 

Reprodukce na platno a olejomalby od Pablo Picasso

Litujeme, bohužel jsme nenašli přesně shodný výsledek.

Promiòte!

Pro vyhledávaný výraz jsme nenalezli žádný obraz
Použijte jiné klíèové slovo nebo využijte naše návrhy vyhledávání.

 

Hledání formátu

Hledáte obrázek ve speciální velikosti a nechcete předmět oříznout? Naše vyhledávání obrázků vám pomůže a umožní vám poskytnout přesné informace o velikosti.

Najít obrázek »

Nabídky

Projděte si naše zmenšené obrázky a objevte skutečné poklady.

Objevte nabídky »

Nejlepší prodejce

Nejoblíbenější motivy všech dob najdete zde v našich nejlepších 1.000!

K nejprodávanějším »

Adresář umělců

Seznam umìlcù - dle pøíjmení, dle proslulosti nebo dle abecedního uspoøádání. V našem repertoáru je zastoupených na tisíce umìlcù

Seznam umìlcù »

Seznam umìlcù »

Umělecké styly a epochy

 Zde je pøehledný seznam všech stylù a umìleckých období. Od antiky po souèasnou modernu.

Umìlecký styl

Vyhledávání barev

Vyhledávaè barev Vám vyhledá obrazy pomocí barev, které se v obrazu nacházejí. Pokud hledáte pouze dle jedné barvy, vyhledávaè Vám nalezne všechny obrazy, ve kterých se barva nejvíce vyskytuje.Mùžete si zvolit až pìt barevných odstínu, abyste našli obraz, který hledáte.

Hledání dle barev »

Sbírky

Neustále hledáme nová témata podle prostředí a tématu. Tyto obrázky jsme již setřídili.

Do sbírek »

Registr muzea

Hledání dle muzeí je pomùcka, která zobrazuje obrazy dle jejich lokality. Pokud napøíklad hledáte obrazy z paøížského Louvru, zvolte Louvre.
V seznamu muzeí je evidováno pouze 50% ze všech našich dìl.

Muzea a galerie »

Registr klíčových slov

Heslový rejstøík ukazuje obrazy pøidìlené dle pojmù. Napøíklad pod slovem "Adam" naleznete všechny obrazy, které jsou titulované stejným názvem a souèasnì obrazy od malírù stejného jména jako napøíklad umìlec Adam Elsheimer.

Rejstřík klíčových slov »

Nahoru