Guaranteed save paymentOnlineshop s nejvyšší bezpeèností a garancí!

1)Pøi platbì kreditní kartou Vám garantujeme bezpeènost Vašich bankovních údajù.

2)Údaje Vaší kreditní karty jsou pøevedeny bezpeènostním klíèem SSL

3)Naše partnerství s SAFERPAY a TC Trustcenter Vám garantuje bezpeènou platbu platební kartou.

Payment made by direct debit

SEPA karetní debit (pouze pro Německo)

Tato možnost platby je bohužel k dispozici pouze pro naše klienty s bankovním kontem v Německu.

 

Bankovní převod po dodání zboží (platí jenom pro Německo a Rakousko)

1) Tento zpùsob platby je zatím platný pouze v Nìmecku a Rakousku.

2) Pro zaplaceni objednavky bankovnim prevodem potrebujete jenom dve cisla IBAN a BIC:

IBAN DE46 2005 0550 1249 124270

BIC/SWIFT HASPDEHHXXX

Adresa banky:

Hamburger Sparkasse

Herman-Balk-Str 133

22147 Hamburg

Adresa vlastnika bankovniho uctu:

Hardy Schulz

KUNSTKOPIE.DE

Haferweg 46

22769 Hamburg

Deutschland

Secure onlineshopping via Credit Card.

Kreditní karta (ochrana SSL)

Mùžete platit následujícím typem platebních kart :

 

1)Master Card

2) Visa Card

3) American Express Card

Staèí pouze napsat reference Vaší kreditní karty na naší stránku v danou chvíli placení. Ve chvíli objednávky bude na Vaší kreditní kartì daná èástka pouze rezervována. Èástka bude stržena v den doruèení zásilky zboží. pouze v nìkterých výjimeèných pøípadech je èástka z karty stržena v den objednávky. Bezpeènost: Aby se maximálnì omezilo riziko možného podvodu, informace z Vaší kreditní karty nejsou na našem serveru uložené. Proto musíte pokaždé, když zaregistrujete novou objednávku, opìtovnì zadat reference Vaší kreditní karty.

Paypal

K úhradì Vaší objednávky Vám nabízíme platbu PAYPAL (platební systém E-Bay). Pokud si pøejete platit pøes PAYPAL; musíte již u Paypal vlastnit konto . Pokud si pøejete otevøít PAYPAL konto, kliknìte prosím zde: www.paypal.cz

Platba pøedem - bankovním pøevodem

Po registraci Vaší objednávky obdržíte e-mail o potvrzení objednávky s rekapitulací a s údaji pro provedení platby. Výroba objednávky zaène po obdržení platby za Vaši objednávku.

 

Pozor : Tento zpùsob platby, mùže z technických dùvodù zpùsobit zpoždìní ve výrobì obrazu a prodloužení koneèného termínu dodání objednávky.

Vaše objednávka se mùže zdržet i v pøípadì pokud jste zvolili platbu pøedem

Bankovní údaje :

Banka : Hamburger Sparkasse
IBAN DE46 2005 0550 1249 124270
BIC/SWIFT HASPDEHHXXX

Cash on delivery

Na dobírku

Tento zpùsob platby zahrnuje dodateèné náklady, jejich souèet bude uveden pøi procesu objednávky. Platba bude provedena ve chvíli dodání zboží. Takovouto platbu pøijmeme pouze pro zásilku do 500€. Pozor: Pouze v hotovosti! Pøi dodání zboží dejte danou èástku v hotovosti doruèovateli.

Nahoru