Plakáty od MYARTPRINTS.CZ


NEJZNÁMÌJŠÍ UMÌNÍ ZA MÁLO PENÌZ

PLAKÁTY PRO NEVŠEDNÍ ZDI

DEKORATIVNÍ PLAKÁTY

PLAKÁTY NA SKLADU

Umìní velkých malíøù za nízké ceny - u nás naleznete obrazy vhodné pro každého. Myartprints.cz nabízí velké množství plakátù, které na rozdíl od malovaných reprodukcí nejsou vyrábìny na míru, ale jsou tištìné našimi dodavateli plakátù nebo pøímo Myartprints.cz. Tyto plakáty, které nabízíme, mají již pøedem daný formát.

I pøesto, že velká vìtšina plakátù z našeho katalogu (25 000) mùže být tištìna nebo namalována jako olejomalba, nemohou být plakáty vyrobeny jednokusovì nebo na míru z dùvodu ochrany autorských práv. Autoøi, jejichž díla reprodukujeme jako plakáty, jsou živí nebo ještì neuplynula doba 70 let od jejich smrti (Salvador Dali, Pablo Picasso, Andy Warhol, René Magritte, Henri Matisse...) a práva na reprodukce mají výhradnì jejich vydavatelé.

Tito vydavatelé jsou našimi dodavateli a my Vám tímto mùžeme rozšíøit výbìr. Zde si mùžete prohlédnout naši nabídku plakátù (rámy mùžete vybrat níže):
 

Prohlídnìte si a objednejte si plakáty
PABLO PICASSO
Salvador Dali

Zde si mùžete prohlédnout tisíce plakátù. Pøi kliknutí na plakát, který vás zajímá se vám zobrazí detailní informace o produktu zároveò s jeho cenou. Poøadí zobrazených obrázkù si mùžete seøadit podle potøeby.

Pablo Picasso patøí neodmyslitelnì k pøedstavitelùm moderního umìní a jeho umìlecké díla patøí k nejslavnìjším dílùm svìta. Více než 100 plakátu Picassových dìl jsou nabízeny v pøedem daných rozmìrech (30x24 a 100x50 cm) s možností pøenesení na plátno

Iluzionistický surrealismus Salvadora Dalího se zaobírá zobrazením nadmìrných detailù a pøesných malièkostí, které pocházejí ze svìta snù a iluzí. Pøitom jejich provedení pùsobí na pozorovatele mimoøádnì realisticky. V naší nabídce si mùžete vybrat z reprodukcí jeho originálních dìl. Formáty reprodukcí jsou pøedem urèeny (30x24 a 140x70 cm).

Všechny plakáty od Edwarde Hoppera
Všechny plakáty od Marca Chagalla
Všechny plakáty od Andyho Warhola
Plakát na plátnì

PØENESENÍ PLAKÁTU NA PLÁTNO

Pro plakáty, které nemohou být vyrobeny jednotlivì a na míru (jejich materiál a rozmìry jsou pøedem dány) Vám i pøesto nabízíme možnost zosobnit Váš plakát.

U Vámi vybraného plakátu mùžete zvolit jeho pøenesení na plátno. Tato možnost je k dispozici u každého plakátu. Pøenesení plakátu na plátno mu dodá vzhled skuteèného umìleckého díla, které mùže být zarámováno døevìným rámem. Z obyèejnìjšího plakátu mùžete získat reprodukci na plátnì, která evokuje originální dílo. Tuto metodu velmi doporuèujeme. Pokud objednáte plakát s døevìným rámem získáte tak reprodukci, která se více podobá obrazu na plátnì.


Možnost "pøenesení na plátno" automaticky nezahrnuje døevìný rám (rám je tøeba objednat v sekci "rámy".

Vaše fotografie jako plakát

Vaše fotografie jako plakát nebo jako obraz
Zvolte si Váš styl
a jednoduše objednejte!
NAHORU