(Raffael) Raffaello Santi ( Raffaello Santi, Rafael Sanzio de Urbino,kunstdrucke,raphael * 1483 † 1520 )

Autoportrét Rafaela s pøítelem

Životopis Raffaela (Raffaello Santi) (* 1483 Urbino; † 1520 rím)


Raphael, známý také jako Raffael da Urbino, Raffaello Santi nebo Raffaello Sanzio se narodil 6. dubna 1483 v Urbino. Pochazel z malíøské rodiny a umìní studoval pod vedením Pietra Perugina v Perous. V letech 1500 až 1504 žil ve Florenc, kde jej umìlecky ovlivòovali Michelangelo, Da Vinci a Bartolommeo bez toho aniž by napodoboval jejich styl. V roce 1508 si Bramante, který postavil Baziliku svatého Petra v Øímì, zaèal od nìj objednávat obrazy pro Øím a tím uèinil jeho jméno známé. Po Bramantovì smrti pokraèoval Raphael ve výstavbì Baziliky svatého Petra jako architekt. Vedle jeho náboženských dìl, jako napøíklad Madona, namaloval nìkolik portrétù osobností z této doby. Zemøel v den svých narozenin 6. dubna 1520 v Øímì.

Raphael spolu s Michelangelem a Léonardem de Vinci patøí k nejslavnìjším umìlcùm vrcholné renesance. Pro své díla používal nové techniky a materiály jakými byly v té dobì rytiny, skice, náèrty a tisk. Jeho umìlecká díla sloužila dlouhodobì jako vzor.

(c) Hardy Schulz, Hambourg - Jean-Gérard Anfossi, Antibes

Reprodukce na platno a olejomalby od (Raffael) Raffaello Santi
Nahoru