Rembrandt van Rijn ( Rembrandt Harmenszoon van Rijn * 1606 † 1669 )

Rembrandt

Životopis Rembrandt: žil jako superstar zemøel v chudobì

Rembrandt se narodil 15. 07. 1606 jako syn mlynáøe v Nizozemsku. Nejdøíve studoval latinskou školu v rodném mìstì, poté absolvoval mezi lety 1621 a 23 studium malíøství u malíøe Van Swanburgha. Bìhem svého studia absolvoval šesti mìsíèní pobyt v umìlecké dílnì známého malíøe Pietra Lastmana v Amsterdamu. V roce 1625 se vrátil zpìt domù a založil si vlastní ateliér. O šest let pozdìji se vrátil opìt do Amsterdamu, kde se v roce 1634 oženil se Saskií Van Uylenburgh, neteøí malíøe Hendrika Uylenburgha, u kterého žil Rembrant v Amsterdamu až do roku 1635. Se svou manželkou Saskií mìli ètyøi dìti, ale pouze jejich syn Titus se dožil dospìlosti. Rembrant èasto maloval svou rodinu a jejich všední život. Jen mezi lety 1631 a 1634 zrealizoval více nìž 50 obrazù s touto tématikou. V roce 1642 Saskie náhle zemøela, Rembrant najal gouvernantku Geertje Dircks pro výchovu svého syna Tituse. Geertje v roce 1649 obžalovala Rembrante z porušení svatebního slibu a musel jí platit roènì 200 Gulden. Nakonec se dokázala pravda o opaku a Geertje byla zatknuta a uvìznìna. Následujícím rokem se jeho finanèní situace zhoršila. Jeho portréty se hùøe prodávaly a nakonec pøichází i o svùj domov. V roce 1663 po smrti Hendrickje se oženil s jeho neteøí Magdalenou van Loo , stejného roku umírá jeho syn Titus. V nejvìtší bídì jeho života zemøel o rok pozdìji 4. øíjna 1669.

Rembrandt patøí mezi nejdùležitìjší nizozemské malíøe. Svým barokním stylem ovlivnil následující generaci umìlcù. Do jeho repertoáru patøí nejen obrazy, ale také velké množství rytin a kreseb. Obzvl᚝ fascinuje mnohotvárností vybraných motivù a používaní nejrùznìjších technik malování.

© Hardy Schulz, Hamburg

Reprodukce na platno a olejomalby od Rembrandt van Rijn

Nahoru