Umělecký styl Surrealismus

Surealismus

Surrealismus: neuvìdomìlost, zasnìnost a fantazie znázornìné v jednom umìleckém stylu, který kraluje nad realitou. Založený byl na anarchistickém a revoluèním základu, od kterého se oddìlil dadaismus. Za zakladatele surrealismu se považují francouzští spisovatelé a umìlci André Breton a Max Ernst, kteøí v roce 1919 tohle nové umìlecké hnutí založili. Svìt snù a stavy opojení sloužili jako zdroj tvorby. Proto je také surrealistická tvorba a její objekt abstraktní a vzdálené od reality.

Práce umìlcù v surrealizmu spoèívala v odpojení vìdomí sebe sama od reality a to ve snu, ve spánku, v opojení nebo v lidské nevìdomosti. Surrealistické díla jsou ovlivnìná spontánní inspirací a v uvolnìní snu od skuteènosti, v odcizení a v pøekvapení. Slavní zástupci jmenovaného umìleckého hnutí jsou Salvador Dalí, Joan Miró, Jean Arp a René Magritte.

Prostøednictvím našich reprodukcím a plakátùm mùžete získat surrealistický zážitek plný barev, vzorù a šílených, fantastických a mystických vizí.

© Jean-Gérard Anfossi, Repro-tableaux.com

Umělci tohoto uměleckého stylu Surrealismus
Nahoru