Nahrajte Vaší fotografii na webstránku a
odešlete Vaší fotografii ve formátu jpg 

Zvolte si Váš osobní styl
velikost a materiál Vaší fotografie

Vaše fotografie jsou stejnì výjimeèné jako Vy! Aby výsledek byl co nejlepší potøebujeme pro výrobu Vaší fotografii v digitální formì a ve vysokém rozlišení (formát JPG a min. 2 megapixely). Po odeslání fotografie pøes naši web stránku si nejdøív zvolte formát v cm.

Následnì si vyberte techniku nebo materiál pro reprodukce: digitální tisk nebo olejomalba na plátno. Umìlecké plátno (390g), umìlecké lakované plátno (410g), plakátový papír (230g), akvarelový papír (210g), tapetový papír (190g), plexisklo (4 mm) nebo hliník (3 mm).

Dle Vašeho pøání mùže být Váš obraz odeslán v tubì nebo mùže být napnut pøímo na zadní rám až do velikosti XXL. Také máme více nìž sto rámù!

Naèíst a odeslat fotografii

MALÉ ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ
ZDARMA

Vaše fotografie je zpracována našemi grafiky tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku barvy, svìtla a jasu. Jakékoliv nedostatky budou hned odstranìny. Pokud bychom mìli nìjaké pochybnosti o kvalitì Vaší fotografie, budeme vás kontaktovat. 

 

GARANCE ANONIMITY
FOTOGRAFIE JSOU VAŠE VLASTNICTVÍ

Kromì nás NIKDO neuvidí Vaši fotografii na internetu. Pokud se nakonec rozhodnete zrušit Vaši objednávku a fotografii jste nám již zaslali, bude Vaše fotografie automaticky smazána z našeho systému.

Pěkně zarámovanà obrazy v koupelně

Vlastní fotografie v koupelně

Vaše vlastní fotografie jako obray

VÝBÌR MATERIÁLU PRO TISK FOTOGRAFIÍ

KOLEKCE FOTOGRAFIÍ PRO TISK

NAHORU