Pravidla pro vrácení výrobkù

Právo na reklamaci standartních produktù (plakátù) máte 14 dnù po doruèení objednávky. Pro vrácení standartních produktù je tøeba požádat písemnì poštou, faxem anebo emailem (iveta@myartprints.cz, KUNSTKOPIE.DE e.K., Haferweg 46, 22769 Hamburg, Nìmecko). Reklamace pro standartní produkty bude uznána a to bez udání dùvodù, pokud bude spnìna lhùta 14 dnù ode dne doruèení. Náklady spojené s vrácením hradí klient.

Právo na reklamaci produktù vyrobených na míru: má zákazník po dobu 14 dnù od doruèení zásilky. Reklamaci nám musí zákazník oznámit písemnì poštou, faxem nebo emailem (iveta@myartprints.cz, KUNSTKOPIE.DE e.K., Haferweg 46, 22769 Hamburg, Nìmecko) spoleènì s udáním dùvodu reklamace. Reklamece bude uznána pouze v pøípadì, že naše spoleènost udìlala chybu ve výrobì nebo pøišel obraz poškozen. Obraz bude nahrazen novým nebo bude klientovi vrácena finanèní èástka.

Postup pro zrušení objednávky

Pokud je táto smlouva zrušena, zaplatíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi spět. Včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplynuly z výběru jiného typu přepravy, než je ten, který nabízíme online- , standardní dodávka), a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste obdržel oznámení o zrušení této smlouvy.Pro toto splacení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak. V žádném případě nebude vám účtován poplatek za splácení. Můžeme odmítnout splacení do té doby, dokud nebudeme zboží vráceno nebo dokud neposkytnete důkaz o vrácení zbožího - dle dohody.

Zboží je nutné vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení smlouvy. Termín je naplněn, pokud zboží odesíláte před uplynutím čtrnácti dnů od zrušení smlouvy. Ponesete náklady na vrácené zboží. Nesete odpovednost za jakoukoli ztrátu hodnoty zbožího, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná pro kontrolu povahy, vlastností a fungování zbožího.

Právo pro zrušení objednávky se nevztahuje pro nasledující smlouvy

Smlouvq o dodávkách nestardantního zbožího, které není prefabrikované nebo je udělané na míru dle přání zákazníka.

Vzor - formulář pro zrušení objednávky

Jako náš klient máte 14 dní na uplatnìní práva na zrušení objednávky pro standartní produkty. Žádost zrušení objednávky musí být podána písemnì ( napø. dopisem, faxem nebo emailem) bìhem tìchto 14-ti dní.Pokud tato doba vyprší v sobotu, v nedìli nebo ve svátek, je prodloužena do prvního pracovního dne, který následuje. Dùvod Vašeho zrušení objednávky nemusíte uvádìt. Nebudete penalizováni.

 

V pøípadì využití práva na zrušení/vrácení objednávky, zašlete nám produkt, kterého se to týká na následující adresu :

KUNSTKOPIE.DE
Haferweg 46
22769 Hambourg
Deutschland

Poplatky za vrácení zboží jsou placeny Vámi.

 

Nahoru