Pravidla pro vrácení výrobkù

Následující text je zákonem předepsaným, který nelze jednodušeji formulovat ani měnit v jeho pořadí.
 

Spotřebitelé mají čtrnáctidenní právo na odstoupení od smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy

Právo na reklamaci standartních produktù máte 14 dnù po doruèení objednávky. Pro vrácení standartních produktù je tøeba požádat písemnì poštou ( KUNSTKOPIE.DE e.K., Haferweg 46, 22769 Hamburg, Nìmecko), anebo e-mailem (iveta@myartprints.cz). Reklamace pro standartní produkty bude uznána a to bez udání dùvodù, pokud bude spnìna lhùta 14 dní. Náklady spojené s vrácením zbožího hradí klient.

Právo na reklamaci produktù vyrobených na míru: má zákazník po dobu 14 dnù od doruèení zásilky. Reklamaci nám musí zákazník oznámit písemnì poštou (KUNSTKOPIE.DE e.K., Haferweg 46, 22769 Hamburg, Nìmecko), nebo emailem (iveta@myartprints.cz), spoleènì s udáním dùvodu reklamace. Reklamece bude uznána pouze v pøípadì, že naše spoleènost udìlala chybu ve výrobì nebo při poškození zbožího.

Odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátime vám platbu, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (výjimku dělají dodatečné náklady vyplývajíci z jiného typu doručení než standardní doručení, které nabízíme). Platba je provedena do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od smlouvy stqndqrtních produktů. Pro úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci. Pokud vám způsob platby nevyhovuje, nemůžeme se s vámi dohodnout na jiném způsobu platby. V žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíme důkaz o vrácení zbožího.

Zboží je nutné vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení smlouvy. Termín je naplněn, pokud zboží odesíláte před uplynutím čtrnácti dnů od zrušení smlouvy. Přímé náklady na vrácení zbožího nesete vy. U zbožího, které nelze vzhledem k jeho povaze vrátit standatně poštou, činí 59,00 EUR. Nesete odpovednost za jakoukoli ztrátu hodnoty zbožího: způsobena neubytnou manipulací pro kontrolu povahy, vlastností a manipulace zbožího.

Právo pro zrušení objednávky se nevztahuje pro nasledující smlouvy

Smlouvq o dodávkách nestardantního zbožího, které není prefabrikované nebo je udělané na míru dle přání zákazníka.

Vzor - formulář pro zrušení objednávky

Jako náš klient máte 14 dní na uplatnìní práva na zrušení objednávky pro standartní produkty. Žádost zrušení objednávky musí být podána písemnì ( napø. dopisem, faxem nebo emailem) bìhem tìchto 14-ti dní.Pokud tato doba vyprší v sobotu, v nedìli nebo ve svátek, je prodloužena do prvního pracovního dne, který následuje. Dùvod Vašeho zrušení objednávky nemusíte uvádìt. Nebudete penalizováni.

 

V pøípadì využití práva na zrušení/vrácení objednávky, zašlete nám produkt, kterého se to týká na následující adresu :

KUNSTKOPIE.DE
Haferweg 46
22769 Hambourg
Deutschland

Poplatky za vrácení zboží jsou placeny Vámi.

 

Nahoru