William Turner ( * 1775 † 1851 )

Portrét Williama Turnera: Tištìná reprodukce nebo malovaná olejem

Bibliografie Joseph Mallord William Turner (1775 - 1851)


William Turner, se narodil 23. dubna 1775 v Londýnì. V roce 1789 studoval Královskou akademii. Zároveò studoval v blízkosti Thomase Maltona. V roce 1790 se William Turner poprvé úèastnil expozice Královské akademie se svou akvarelovou malbou. O 6 let pozdìji pøedstavil svou první olejomalbu na plátno. Po letech cestování po Skotsku, Švýcarsku a Francii založil v roce 1804 svou vlastní galerii. V roce 1807 se stal profesorem Královské akademie a správcem "Liber Studiorum". Tento registr klasifikuje umìlce, dle jeho vlastních kritérií.

V letech 1819/20 odjel do Itálie, aby na nìjaký èas navštívil Øím. V tomto okamžiku zmìnil svùj styl a odstoupil od realismu. Byl podroben silnou kritikou. Také Královská akademie pøestala vystavovat jeho díla. William Turner hodnì cestoval po jižní Evropì, byl zejména v Benátkách. Byl fascinován a inspirován barvami. William Turner umøel 19. prosince 1851 v Londýnì.

Turner byl jeden z umìlcù uznávaných pro jeho romantický styl.

(c) Hardy Schulz, Hambourg - Jean-Gérard Anfossi, Paris

Reprodukce na platno a olejomalby od William Turner
Nahoru