Albrecht Dürer ( Durero * 1471 † 1528 )

Durero: autoportrét

Životopis Albrecht Dürer (1471 - 1528)

Pøíklad pro generace

Albrecht Dürer se narodil 21.5.1471 v Nürembergu -Nìmecko a byl syn zlatníka. Navštìvoval kurzy malby a kresby v ateliéru Michaela Wolgemuta. Na konci svých studií uskuteènil cestu do Porýní, aby se setkal se slavným Martinem Schongauerem, který zemøel døíve, než jej mohl Dürer potkat. V roce 1494 Albrecht Dürer odcestoval do Itálie, která ho inspirovala u jeho dìl, což ovlivnilo nìmeckou malbu. Po svém návratu v roce 1495 založil svùj vlastní ateliér v Nüremberg. Mezi lety 1505 a 1507 odcestoval znovu do Itálie. V následujících letech se Albrecht Dürer proslavil natolik, že císaø Maximilien I. mu zadal nìkolik zakázek. 6. dubna 1528 umírá ve svém mìstì Nüremberg.

Obrazy tohoto malíøe jsou známé pro jeho pøesné detaily a pro kvalitu jeho dìl.  Jeho díla nejsou pouze umìlecká díla, ale zároveò jsou pøíkladem pro budoucí generace nìmeckých, francouzských a italských umìlcù

© MYARTPRINTS.CZ-

Reprodukce na platno a olejomalby od Albrecht Dürer

Nahoru