Giuseppe Arcimboldo ( * 1527 † 1593 )

Giuseppe Arcimboldo je umìlec XVI století, známý jako velký pozorovatel pøírody, malíø portrétù znázoròující vegetaci, zvíøata a pøedmìty vtipnì uspoøádané.

Na habsburském dvoøe pracoval v duchu Leonarda da Vinciho, kde se vìnoval faunì a flóøe, ilustruval vìdeckou literaturu, sledoval techniky a øemesla svých souèasníkù, bavil lidi prostøednictvím svých obrazù, na které se mùže pohlížet ze dvou smìrù a obnovil styl klasického portrétu. Byl zakladatelem podobizen, které byly sestaveny ze zvíøat, kvìtin a ovoce. Obrazy sloužily jako satira pro královský dvùr.

Reprodukce na platno a olejomalby od Giuseppe Arcimboldo
Nahoru