August Macke ( * 1887 † 1914 )

autoportrét- August Macke

August Macke - Lights and Colors (1887 - 1914)


August Macke se narodil 3. ledna 1887 v Nìmecku nedaleko mìsta Bonn.

V letech 1904-1905 studoval Akademii umìní v Düsseldorfu. Po svých studiích zaèal cestovat. Navštívil Itálii, Holandsko, Belgii a Londýn. Následnì se stal dekoratérem v Düsseldorfu. Na jeho poslední cestì do Paøíže se seznámil s Delanay. V roce 1907 zaèal znovu studovat na Corinthu v Berlínì. Jakmile skonèila jeho vojenská služba, oženil se a podnikl cestu do Švýcarska. Jeho novým pøítelem se stal Franz Marc a v Mnichovì uspoøádal v roce 1911-1912 výstavu s názvem "Modrý kavalír". Následnì se vrátil zpìt do rodného Bonnu, kde se usadil a podílel se na organizaci výstavy nìmeckého moderního umìní. Spoleènì s Klee a Moiletem odcestoval v roce 1914 do Tuniska, které ho ovlivnilo natolik, že zmìnil svùj dosavadní styl malby.

Umírá 26. záøí 1914 ve vìku 27 let a zanechává za sebou obrovskou sbírku dìl èítající pøes 500 obrazù. V jeho kompozicích mùžeme vidìt lidi z každodenního života, kteøí jsou základem jeho tvorby. Jeho pøátelství s Delaunay a jinými malíøi fauvismu jako napøíklad Matisse nebo Marc velmi hluboce ovlivnila jeho tvorbu.

Macke je nejlepším zástupcem rýnského expresionismu.

Reprodukce na platno a olejomalby od August Macke
Nahoru