Hieronymus Bosch ( Hieronymus Van Aken, El Bosco * 1450 † 1516 )

Jérôme Bosch

Nad propastí lidských podmínek(okolo 1450 - 1516)

Jérôme Bosch se narodil kolem roku 1450 a jeho rodné jméno je Hieronymus van Aken in s'Hertogenbosch. O jeho rodinì nebo vzdìlání nejsou dochované žádné informace. V roce 1478 se oženil s Aleyt Goyaert van de Mervenne, která byla velmi bohatá, tudíž jeho ekonomická situace byla zabezpeèena.Jeho jméno je zmínìno v rejstøíku povolání z roku 1487 a je zde uveden jako umìlec na volné noze. Brzy mu jeho dobrá povìst zajistila zakázky kostelù, ve velké míøe také zakázky od Filipa IV. Francouzského, Markéty Habsburské, která byla guvernérkou Nizozemí a Filipa II. Španìlského. Boschovy obrazy byly bìhem jeho života pro jejich oblíbenost nìkolikrát kopírovány. V Srpnu 1516 umøel ve svém rodném mìstì Hertogenbosch.

K jeho nejznámìjším dílùm patøí "Poslední soud" nebo "Zahrada pozemských rozkoší" znázoròující stav èlovìka visícího nad propastí zakázaných èinností ve fantazírovaných scénách. Pøesný význam tohoto obrazu je i v souèasnosti pøehlížen.

(c) Hardy Schulz, Hambourg - Jean-Gérard Anfossi, Paris

Reprodukce na platno a olejomalby od Hieronymus Bosch
Nahoru