Pieter Brueghel d. Ä. ( * 1525 † 1569 )

Jan Brueghel Starší

Pieter Brueghel starší - sedlák(1525/30 - 1569)
o jeho životì nejsou dostupné žádné informace. Jediné, co se o nìm dochovalo byla bibliografie od Karla von Manerse, která se objevila 35 let po smrti Pietra Brueghela, ale i jeho bibliografie je velmi struèná. Pieter Brueghel se zøejmì narodil mezi roky 1525 a 1530 v okolí mìsta Breda (Holandsko). Malovat se nauèil v malíøské škole malíøe Pietera Coeckeho van Aelsta a Jeroma Cocka v Antverpách. Po jeho cestì do Itálie, což byla povinná destinace pro malíøe ze severní Evropy, pracoval v roce 1553 v ateliéru malíøe miniatur Giulia Clovia v Øímì. Tato cesta moc jeho tvorbu neovlivnila. Za to cesta vedoucí pøes Alpy zpùsobila, že tuto krajinu nìkolikrát zobrazil ve svých dílech. V roce 1563 se odstìhoval z Antverp do Bruselu, kde 5. záøí 1569 zemøel. Ve své malbì byl aktivní až do své smrti. Zùstaly po nìm tøi dìti: Jan, Pieter a Maria. Nejprve napodoboval ve své tvorbì Jeroma Bosche, poté rozvinul svùj vlastní velmi osobitý styl. Nejèastìji maloval situace ze života rolníkù a bezdomovcù a jejich jednoduchý zpùsob života obklopený pøírodou. tyto detailní malby nám dnes pomáhají rozvíjet pøedstavy o životì v této dobì.
(c) Hardy Schulz, Hambourg - Jean-Gérard Anfossi, Paris

Reprodukce na platno a olejomalby od Pieter Brueghel d. Ä.
Nahoru