Marc Chagall ( Mark Zakharovich Shagal * 1887 † 1985 )

Marc Chagall - surealismus


Marc Chagall se narodil 7. èervence 1887 na území dnešního Bìloruska. Byl malíøem židovského pùvodu zastupujíci expresionizmus, symlolizmus a kubizmus. V Rusku moc velký úspìch nemìl. Podaøilo se mu umìlecky presadit až po odchodu do Paøíže - patøil do komunity umìlcù na Monparnassu. Jeho malby jsou inspirované dìtskými a židovsko-ruskými mýtickými a náboženskými pøedstavami. Barvy obrazù jsou velice živé. Paøíž opustil bìhem druhé svìtové války i se svou manželkou a spolu se ukrývali ve Španìlsku, Portugalsku a USA. Po smrti své manželky se vrátil zpìt do Evropy, kde se v roce 1952 znovu oženil. Zemøel 28. bøezna 1985 v Saint Paul de Vence ve Francii.

Reprodukce na platno a olejomalby od Marc Chagall
Nahoru