Claude Monet ( * 1840 † 1926 )

Claude Monet

Claude Monet autoportrét

Claude Monet se narodil v roce 1840 v Paøíži. Své dìtství strávil v Le Havre,kde mezi léty 1856 a 1857 zaèal kreslit karikatury. V tìchto letech si poprvé Boudin uvìdomil o jaký talent se jedná.

V roce 1859 odešel Claude Monet studovat do Paøíže, kde navštìvoval Švýcarskou akademii a spøátelil se s Pissarem. V ateliéru Charlese Gleyre se v letech 1862-1863 seznámil s Bazillem, Renoirem a Sisley

Ve své malbì Claude Monet experimentuje s rùznými efekty svìtla a pøírody, které ho proslavily na Salonu v letech 1865-1866. V roce 1870 si za svou cho vzal Camille Doncieux, se kterou v doprovodu Pissara utekl do Londýna kvùli válce ve Francii a Nìmecku. Po jeho návratu zpìt do Francie se pøestìhoval do Argenteuil nedaleko Paøíže. V roce 1874 se podílel na první impresionistické výstavì v Paøíži. Jméno tohoto smìru vzniklo z jeho díla " Imprese východu slunce". Jeho manželka umøela v roce 1879. Následnì se oženil s Alice Hoschede, která umøela v roce 1922. V roce 1883 se Monet pøestìhoval do prostorného domu v Giverny, kde si podle svých pøedstav zøídil japonskou zahradu. Malby obsahující tuto zahradu jsou velmi obdivované. 6. prosince 1926 Claude Monet zemøel.

Claude Monet je hlavním pøedstavitelem impresionistù díky svým malbám pøírody znázoròujících stále stejné místo v rùzných èasech dne nebo roèních obdobích. Ve svých dílech znázoròuje odlesky vody a svìtel a stíny okolních objektù

© Hardy Schulz, Hambourg - Jean-Gérard Anfossi, Antibes

Reprodukce na platno a olejomalby od Claude Monet

Nahoru