Egon Schiele ( * 1890 † 1918 )

Památní deska Scheile, (c) Walter Anton

Egon Schiele- tìla (1890-1918)

Schiele se narodil 12. èervna 1890 v Rakousku a mezi lety 1906 a 1909 navštìvoval Akademii umìní ve Vídni. V roce 1909 se stal spoluzakladatelem umìleckého hnutí "Neukunstgruppe" (skupiny secese), kde ho nejvíce ovlivnil Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Munch a Hodler. Jeho pøátelství s Klimtem pak ovlivnilo jeho tvorbu. Schiele se od secese odpojil a rozvinul svùj vlastní styl, kdy maluje postavy a znièená tìla jako kdyby umuèená. Jeho dílo kritizovalo nìkolik kritikù.

Schiele zemøel ve svých 28 letech 31.øíjna 1918 ve Vídni, pouze dva dny poté, co podlehla jeho žena španìlské chøipce.

 © Hardy Schulz, Hamburg - Jean-Gérard Anfossi, Antibes

Reprodukce na platno a olejomalby od Egon Schiele
Nahoru