Umělecký styl Expresionismus

Expresionismus od Augusta Mackeho

Expresionismus

Rebélie barev

Expresionismus je evropským smìrem, který se objevil mezi 19. a 20. stoletím. Oproti Impresionismu, který pøedstavuje dojmy smyslù, tento umìlecký smìr hledá pøímé vyjadøování emocí, kterým dominují subjektivní pocity, syté barvy a výrazné obrysy. Jde o sílu vyjádøení zjednodušených abstraktních objektù.

Nìmecký expresionismus je vzpourou proti akademickým standardùm, které v Evropì pøevládaly od doby Renesance: Obrazy nedodržují estetické formy, ale vykazují elementární prožitek reality, prožitek nejsilnìjší a nejoriginálnìjší jakého je možné dosáhnout. Umìní støedovìku stimuluje pøedstavy odstíny, nereálnými postavami a antickými démony.

Expresionismus, jako umìlecký smìr, byl v roce 1905 vytvoøen skupinou umìlcù "The Bridge", do které patøili umìlci jako Kirchner, Heckel, Schmidt- Rottluff a Bleyl. Ve stejných letech byl ve Francii založen umìlecký smìr fauvismus, který ovšem nemìl takové mezinárodní uznání.

V roce 1911 založily Kadinski a Marc skupinu "The Blue Rider", do které patøili také Macke, Jawlensky, Münter, Klee a další. Cílem této skupiny prolomit stávající hranice umìleckého vyjádøení, což vedlo ke vzniku abstraktního umìní.

© Jean-Gérard, Repro-tableaux.com

Umělci tohoto uměleckého stylu Expresionismus
Nahoru