Gustav Klimt ( art nouveau * 1862 † 1918 )

Gustav Klimt bibliografie

Zlaté období secese (1862 - 1918)

Gustav Klim se narodil 14. èervence 1862 v Baumgartenu nedaleko Vídnì, jeho otec byl rytec. V roce 1876 docházel na hodiny malby k profesoru Juliusi Viktoru Bergerovi do školy výtvarných umìní. Jeho studium bylo ukonèeno v roce 1883, stejného roku založil "Künstlercompagnie" (spoleènost umìlcù), která mimo nìj zahrnuje také jeho bratra Ernsta Klimta a Franze Matsche. V roce 1886 v Burgtheatre se styl Gustava Klimta zaèal odlišovat od stylu jeho bratra a Matsche a vzdaloval se také od akademického stylu. V roce 1888 získal zlatou medaili øád za zásluhy, která ho vedla k cestì do Krakova, Terstu, Benátek a do Mnichova.

Nìkolik let po smrti jeho otce a jeho bratra v roce 1892 založil Gustav Klimt v roce 1897 spoleènì s Josephem Mariou Olbrichem a Josefem Hoffmannem "Vídeòskou secesi", kterou vedl a která o rok pozdìji pøedstavovala jeho první výstavu. Klimtova Vídeòská secese zažila opìt úspìch v roce 1905. O rok pozdìji Klimt založil rakouskou federaci umìlcù, které pøedsedal. Poté podnikl cestu do Bruselu, Londýna a Florence. V roce 1907 pøedstavil své první erotické obrazy. V roce 1909 skonèilo jeho zlaté období. Klimt umírá 6.února 1918 ve Vídni.

Na zaèátku 20. století byl Klimt považován za nezastupitelného umìlce vídeòské scény. Sjednotil všechny formy secese a uvìdomoval si syntézu mezi obrazným a ornamentálním stylem, které pùsobí na diváka na jedné stranì smyslnì a na druhé jako pozlátko.

© Hardy Schulz, Hamburg - Jean-Gérard Anfossi, Paris

Reprodukce na platno a olejomalby od Gustav Klimt

Nahoru