Umělecký styl Impresionismus

Impresionismus - hodina světla

Claude Monet - tisk na plátno, papír nebo olejomalba

Impresionismus je umìlecký smìr, který vznikl na pøelomu 1860/70 ve Francii, a který se následnì rozšíøil do celé Evropy. Název tohoto umìleckého smìru je odvozen od názvu obrazu Clauda Moneta „Imprese- východ slunce“. Obraz byl poprvé vystaven v roce 1874 na první impresionistické výstavì uspoøádané pro veøejnost. Na tehdejší dobu se jednalo o velmi revoluèní metodu v malování, pøièemž nejdùležitìjší byly barvy a dojem z obrazu. Malíø nemaloval skuteènost, ale své pocity. Na rozdíl od klasického zpùsobu malování v 19. století byli obsah, složení a kompozice impresionistického obrazu subjektivní reprodukcí reality.

Z impresionismu se poté progresivnì vyvinul neoimpresionismus.

Hlavními pøedstaviteli impresionistického období byli Bazille, Monet, Manet, Pissaro, Sisley, Degas nebo Renoir. Cezanne a Van Gogh jsou vnímání také jako malíøi impresionismu, ale díky jejich kompozicím o používání barev se jejich zpùsob malby prolíná s následujícím umìleckým stylem (kubismus nebo fauvismus). Gauguin nebo Munch jsou pøedstaviteli expresionismu.

 

© Jean-Gérard Anfossi, REPRO-TABLEAUX.COM

Umělecké výtisky a obrazy impresionistických umělců

Umělci tohoto uměleckého stylu Impresionismus
Nahoru