krajinářství

Krajinomalba- hezký kousek umìní

Romantické krajinomalby

Krajinomalba - kousek umìní

Již od doby starovìkých Øekù se v Evropì malují krajinky. Tímto typem malby zobrazují malíøi nejen skuteènì existující krajiny, ale také ty imaginární.

Koncept krajinomalby se vztahuje k realistickému umìní. Nicménì i ten imaginární typ krajinomalby jako napøíklad surrealistické nebo idealizované krajinomalby neodmyslitelnì patøí do této kategorie. Dobrým pøíkladem je slavný malíø Caspar David Friedrich, který se vìnoval realistické krajinomalbì. Povedlo se mu svým dílem vytvoøit skuteènou jednotnou atmosféru a to pomocí romantických krajinek a palety barev, které pravdivì odrážela skuteènost.

© Jean-Gérard, Repro-tableaux.com

Nalezené motivy kolekce krajinářství
Strana 1 z 11
Nahoru