Edvard Munch ( * 1863 † 1944 )

Životopis Edvarde Muncha
*12. prosinec 1863, † 23. leden 1944, Oslo

„Výkøik" je nejznámejší expresionistické umìlecké dílo tohoto svìtovì známého Nizozemce. Pøitom namaloval více nìž 490 obrazù.

Malíø byl ovlivnìn rannou smrtí své matky a sestry. O jeho obrazech se øíká, že jsou pøímými pohledy do lidské duše a jejích nejhloubších skrýší. Má takovou moc, že zmìní smrt na život, žal na radost a nenávist na lásku. Hýbe nejen lidmi ale celým svìtem. Z jeho umìleckýho stylu se vyvinul jeho vlastní symbolizmus. Jeho pobyt ve Francii a v Nìmecku byl spojený se schùzkami inteligence (Friedrich Nietzsche), kterou také maloval. Jeho malíøský talent a nadání se prohloubilo a do jeho obrazù pronikl cit a vnímavost.

Jeho první výstava v Berlínì byla skandální. Expozice byla za sedm dní od otevøení uzavøena. Díky tomu se ovšem stal více slavným. Munch experimentoval mezi malíøstvím a grafikou. Nìkdy odstraòoval jednotlivé vrstvy barvy nebo gumoval pøímo na plátnì. Jeho nejznámìjší umìlecká díla vznikla v Paøíži. Jedná se o obrazy na døevì a ilustrace. V roce 1909 se definitivnì vrátil zpìt do své rodné vlasti Norska. Zde maloval „ slunce“ a „dìjiny“. Takto pro univesitu v Oslu namaloval obraz „Alma Mater“. Svùj život dožil v ústraní v Hof in Ekely. Tvoøil do doby, než ho postihla nemoc oèí, která mu v tvorbì bránila.© Hardy Schulz, KUNSTKOPIE.DE

Reprodukce na platno a olejomalby od Edvard Munch

Nahoru