Paul Gauguin ( * 1848 † 1903 )

Portrét Paul Gaugin

Paul Gauguin- barevná džungle (1848 - 1903)

Paul Gauguin se narodil v Paøíži 7. èervence 1848. Jako mladý žil se svými rodièi v Limì v Peru, kde jeho otec zemøel. Protože jeho matka umøela pøi návratu, pøidal se k námoønictvu. Mezi léty 1871 a 1883 pracoval v Paøíži jako makléø. V roce 1873 se oženil s Dane Mette Sophie Gad. Jelikož pro nìj bylo umìní vždy na prvním místì, hrála v jeho životì manželka druhou roli. Gauguin vìnoval mnoho èasu malování. Díky svému pøátelství s Pissarem se zaèal vìnovat impresionistickému stylu. Kvùli malování zaèal žít v nejistých ekonomických podmínkách.

Paul Gauguin maloval nejèastìji Bretaò nebo Provence. Ale až díky barevným obrazùm ze života tahitských divochù patøí mezi malíøe moderního umìní a stává se slavným. S umìlci jako Cezanne, Van Gogh a Mucha pøispìl k transformaci impresionismu na nový umìlecký styl expresionismus.

© Hardy Schulz, Hamburg - Jean-Gérard Anfossi, Paris

Reprodukce na platno a olejomalby od Paul Gauguin
Nahoru