Peter Paul Rubens ( Pedro Pablo Rubens, Pieter Pauwel Rubens * 1577 † 1640 )

Petr Paul Rubens - portrét

Krátka bibliografie Peter Paul Rubens

Baroko (1577 - 1640)

Rubens se narodil 28. èervna 1577 v Siegen jako syn antverpských právníkù. Nejdøíve navštìvoval humanisticky založené katolické školy. Následnì se vydal na umìleckou cestu jako uèeò krajinkáøe Tobiase Verhauchte a dále u Adamse van Noorta a Otta van Veena. Pozdìji Rubens pracoval jako dvorní malíø a diplomat Vincenta Gonzaga vévody z Mantu. Díla italských malírù u nìj vzbudila lásku k Baroku a mìla za následek také zmìnu jeho umìleckého stylu. V roce 1608 byl v Antverpách vyznamenán za dvorního malíøe vévody Alberta a založil vlastní umìleckou dílnu. Ve stejném roce se oženil s Isabelle Brant. Od roku 1622 už pracoval jen jako mírový diplomat na anglickém, francouzském a španìlském dvoøe. Po pøedèasné smrti své první manželky v roce 1630 se znovu oženil s Helene Fourment. Rubens zemøel 30. kvìtna 1640.

Rubens patøil k nejvýznamnìjším pøedstavitelùm barokního umìní. Už bìhem svého života patøil k uznávaným umìlcùm a mìl mnoha následovníkù. K neznámìjším patøí jeho J. Brueghel a F. Snyders.

© Hardy Schulz, Hamburk

Reprodukce na platno a olejomalby od Peter Paul Rubens
Nahoru