Pierre-Auguste Renoir ( * 1841 † 1919 )

Prezentace Pierre- Augusto Renoir

 

Pierre Auguste Renoir se narodil v roce 1841 v Limoge, byl synem krejèího, který se s celou rodinou v roce 1845 pøestìhoval do Paøíže.

Po studiích na malíøe porcelánù zaèal Auguste Renoir navštìvovat školu výtvarných umìní Beaux-Arts, kterou následnì opustil, aby vstoupil do ateliéru Charlese Gleyre, kde se seznámil s Bazille, Sisley, Pissarem a Monetem. Jeho první úspìchy pøinesla v roce 1868 jeho práce impresionistického stylu, zejména v Salónu impresionistù v roce 1874. Jeho návštìva Alžírska a Itálie ho odvedla od impresionistického stylu a pøiblížila jeho tvorbu ke stylu Ingres.

V roce 1883 požádal o ruku Aline Chargot a zaèal rozvíjet volnìjší a osobitìjší umìlecký styl. V roce 1903 se kvùli zdravotním problémùm pøestìhoval na jih Francie. Kvùli artritidì byl nucen usednout na invalidní vozík, který mu však nebrání v tom, aby pokraèoval ve svém díle pomocí dlouhých štìtcù. Takto pokraèoval ve vytváøení jeho bohatých dìl, pøedtím než v roce 1919 zemøel v Cagnes-sur-Mer.

 

Pierre Auguste Renoir chtìl pomocí svých dìl šíøit radost ze života. Maluje ovoce, zahrady, kvìtiny, ženy a dìti.

 

© Hardy Schulz, Hamburg

Reprodukce na platno a olejomalby od Pierre-Auguste Renoir
Nahoru