Zita Rauschgold ( * 1960 )

Vita Zita Rauschgold


Zita Rauschgold se narodila v roce 1960 v Hamburgu v Nìmecku.

V roce 2007 objevila svou zálibu v abstraktním umìní - stále žije a maluje v Hamburgu - absolvovala rùzne kurzy malování jako napøíklad studium na Umìlecké Akademii v Bad Reichenhall.

Její motivace: malování podnìtù života.

Upøednostnìná témata: èryøi elementy života a efekty barev a smyslù, vitalita versus pomíjivost, nìžnost versus síla, skromnost versus bohatství, krása v kontrastu, co znamená život ... hledání stop života zanechaných ve svìtì, velikost nalezená v malièkostech, každodennost v nové záøi.

Technika: malování akrylovými barvami ze vzpomínek anebo z pøedloh sloužících pro inspiraci.

Inspirace: staveništì, šrotovny, pøíroda, mìsta a fasády domù.

Insprace: William Turner, Mark Rothko, Helene Schjerfbeck, Helen Fankenthaler a pøedstavitelé abstraktního umìní a surrealismusu.

Reprodukce na platno a olejomalby od Zita Rauschgold
Nahoru