Umělecký styl Romantismus

Nìmecký romantizmus od Caspara Davida Friedricha

Romantický styl

Romantismus: pocity pøírody

Romantismus se v Evropì objevil na pøelomu 19.století, kdy nahradil období svìtla a klasicismu. K významným malírùm romantismu v Nìmecku patøil Caspar David Friedrich, v Anglii Turner a Wallis. Ve Francii se romantismus soustøedil více na problematiku osudu a vášnì lidí spojených s francouzskou revolucí, než na pøírodu a pøírodní motivy.

Romantismus se vyznaèuje ochotou objevovat všechny možnosti umìní jako napøíklad využití extáze k vyjádøení pocitù trýznì srdce a duše. Romantismus se rozvinul z rozporu mezi danou realitou a humanistickými ideály s dùrazem na projev prožívaných pocitù. Znázoròuje protiklad pro rozum a logiku. Epocha romantismu byla ukonèena kolem roku 1840 a vystøídal jí nový umìlecký styl impresionismus.

© Jean-Gérard Anfossi, REPRO-TABLEAUX.COM

Nahoru