Henri Julien-Félix Rousseau ( Le Douanier Rousseau * 1844 † 1910 )

Pøedstavení - Douanier Rousseau

Životopis Henri Julien-Félix Rousseau (1844 - 1910)

Imaginární "naivní" svìt -(1844 - 1910)

Rousseau se narodil 21. kvìtna 1844. Nikdy umìní nestudoval, ale byl samoukem, který maloval ve volném èase sám pro sebe. V jeho ètyøiceti letech se své vášní zcela oddal. Jeho úspìch pøišel velmi rychle díky jeho výstavì a zároveò vzbudil zájem i u jiných umìlcù jako Toulouse-Lautrec, Pissara, Redona nebo Gauguina. Jeho umìní bylo pojmenováno jako "naivní".

Zemøel 2.záøí a 1910 v Paøíži a zùstává hlavním pøedstavitelem tohoto umìleckého stylu. V jeho dílech mùžeme najít imaginární svìt plný fantazie.

© MYARTPRINTS.CZ

Reprodukce na platno a olejomalby od Henri Julien-Félix Rousseau
Nahoru