Salvador Dali ( * 1904 † 1989 )

Salvador Dalí plakát

Salvador Dali (1904 - 1989)

Salvador Dalí –  realistický ilusionista (1904 – 1989)

Salvador se narodil 11.5. 1904 ve Figueras v Katalánsku. Byl synem notáøe a již od dìtství mìl podivné a násilné chování vùèi zvíøatùm, lidem a jemu samotném. Na druhé stranì ukázal obrovský talent v malování a kresbì. Jeho rodièe ho v umìní podporovali a poslali ho studovat k rodinnému pøíteli Ramonu Pitchotovi. O nìkolik let pozdìji se Salvador Dali vrátil domù, kde zaèal studovat umìní u pana Nuneze. V roce 1921 Dalí odešel do Madridu studovat na Academii de San Fernando. Kvùli své rebelii tuto akademii v roce 1925 opoustil. Po návratu do Figueras byl mobilizován do obèanské gardy, kde se po dobu jednoho mìsíce stal souèástí pìchoty, protože cítil, že je tøeba úèastnit se povstání, která se šíøila celou zemí. Vzhledem k tomu, že nebyl nalezen žádný dùkaz jeho úèasti na tomto povstání, byl propuštìn na svobodu, kdy se následnì vrátil zpìt ke Støedozemnímu moøi. V roce 1927 se vrátil do Paøíže, kde potkal Pabla Picassa, Joana Miróa a Andrého Bretona.

Gala, žena Paula Eluarda, se stala Daliho múzou pro nìkolik jeho obrazù. V roce 1934 Dali pøerušuje vztahy s Bretaòskými surrealisty a oficiálnì konèí se surrealismem. Následující léta tráví Dali v Itálii, kde se inspiroval malbami renesance a baroka. Mezi léty 1940 a 1948 se Dali a Gala stìhují do USA pøedtím, než se vrátí do Port Ligat ve Španìlsku a konvertuje ke katolicismu. Následující léta je jeho tvorba klasického stylu s náboženskými motivy. V roce 1958, 30 let po jejich seznámení, si Salvador Dali bere za svou ženu Galu. V roce 1964 byl ve Španìlsku ocenìn za veškerou svou tvorbu a v roce 1973 bylo v jeho rodném mìstì otevøeno muzeum Dali. Umírá 13.ledna 1989.

Surrealismus Dalího se vyznaèuje množstvím propracovaných detailù použitých k vytvoøení realistického svìta snù umìlce.

© Hardy Schulz, Hamburg – Jean-Gérard Anfossi, Paris

Reprodukce na platno a olejomalby od Salvador Dali
Nahoru