VYSTAVTE SVÁ UMÌLECKÁ DÍLA U NÁS

Pokud si pøejete prodávat reprodukce Vašich obrazù, mùžete využít odborných znalostí a know-how MYARTPRINTS.CZ k výrobì a reprodukci Vašich obrazù na míru, sériovì, v limitované edici nebo jednokusovì.MYARTPRINTS.CZ se mùže stát Vaším prodejcem vyrobených reprodukcí Vašich obrazù. Budete mít také pøístup k vysoce kvalitním tiskárnám, díky ním bude výsledek velmi kvalitní a dlouhotrvající.

Doporuèujeme Vám reprodukce na plátno, papír, hliník a plexisklo.

MYARTPRINTS.CZ ovládá umìní tisku. Souèasní umìlci mohou získat slevu 20%v porovnání s bìžnou cenou. 

Moderní umìní

 

Pokud jste profesionální umìlec a pøejete si prodávat reprodukce Vašich dìl ve spolupráci s námi, pak Vám nabízíme profesionální øešení: webová stránka myartprints.cz byla exkluzivnì zøízena pro prodej reprodukcí obrazù "online".

Nesejde na Vášem stylu. Každý styl zde naleze své místo. 

Do našeho katalogu vždy rádi pøivítáme nové umìlce s novým stylem. Doporuèujeme Vám, abyste nám zaslal Vaši kolekci nìkolika obrázkù stejného stylu.

Pøi prodeji reprodukcí Vašich dìl prostøednictvím naší stránky nic neriskujete. Bezplatnì obrázky vložíme na webovu stránku myartprints.cz a za každý Váš prodaný obraz obdržíte honoráø. Výšku honoráøe si urèíte sami.

Díky naši stránce jsou Vaše díla automaticky k dispozici ve více zemích a jsou prezentovány v nìkolika cizích øeèí. Jsme leaderem reprodukcí obrazù ve více evropských zemích.

Naše mateøská firma existuje více než 12 let a je známa jako expert ve výrobì reprodukcí obrazù.

Pokud si pøejete s námi spolupracovat, zaregistrujte se pomocí níže uvedeného formuláøe. Pokud budete vybrán, zašleme vám partnerskou smlouvu na prodej reprodukcí Vašich obrazù. Poté staèí pouze zaslat CD s fotografiemi Vašich dìl pro reprodukci.

Tìšíme se na spolupráci s Vámi.

 

Zobrazení Vašich obrazù na naší Facebook stránce

Prosím vyplòte nám následující formuláø s Vašimi kontaktními údaji a my Vám pomùžeme urèit cenu na základì Vašich požadavkù. Neváhejte nás kontaktovat telefonicky na èísle(+33 (0)4 93 61 79 17) potøebujete-li další informace.

Mùžete nám také ukázat na našich facebookových stránkách Vaši vlastní tvorbu: 
 

http://www.facebook.com/KUNSTKOPIE.DE
NAHORU