Vincent van Gogh ( * 1853 † 1890 )

Na bøehu øeky: tištìná reprodukce

Vincent van Gogh

Génius a blázen (1853 - 1890)

Syn holandského faráøe, Vincent Van Gogh, který se narodil 30. bøezna 1853 v Groot-Zundert nedaleko Breda (Holandsko). Od roku 1869 pracoval na trhu umìní v La Haye, v Londýnì a v Paøíži. Kromì toho chtìl Van Gogh vystudovat na kazatele v Bruselu. Neprošel výbìrem a tak bez akademické pøípravy zaèal kázat a uèit v regionu uhelných dolù v Belgii. V roce 1879 se rozhodl stát malíøem a pod umìleckou pøízní svého bratrance A. Mauve se zaèal plnì vìnovat malbì. V roce 1885 zaèal v Neuen malovat a kreslit po boku svého otce. Do roku 1885 maloval zemitými tìžkými barvami. Po pøíchodu do Paøíže téhož roku, žil u svého bratra Thea, který svého bratra finanènì podporoval a seznámil jej s impresionisty. Jeho paleta barev se pod jejich vlivem stává mnohem svìtlejší a veselejší.

V letech 1888 se z Paøíže odstìhoval do Arles. Jeho duševní stav se rychle zhoršoval a v roce 1889 byl hospitalizován v nemocnici v Arles, poté v Saint-Remy. Stejného roku kvùli jeho psychickým problémùm napadl svého kamaráda Gauguina, který jej pøišel navštívit. Tento rozpor mezi pøáteli vedl k tomu, že si Van Gogh uøízl ucho. V roce 1890 se rozhodl k péèi u doktora Gacheta v Auvers-sur-Oise nedaleko Paøíže. Doktor Gachet byl amatérský malíø a velký obdivovatel impresionistù. 27. èervence 1890 se Van Gogh zastøelil revolverem, ale umírá až dva dny poté.

V Provence Van Gogh rozvinul neobyèejný umìlecký styl s živými teplými barvami, který se odlišuje od stylu impresionistù. Svým stylem se spoleènì s Gauguinem, Cezannem a Munchem stali pøedchùdci fauvismu a expresionismu. Byl jednou z nejvìtších osobností svìtového výtvarného umìní a je dnes pravdìpodobnì nejznámìjší postavou nizozemské historie. Van Gogh vytvoøil v relativnì krátkém èasovém intervalu deseti let zhruba 900 maleb a 1100 kreseb. Van Goghovo dílo bylo za jeho života takøka neznámé (prodala se jen jedna malba necelý rok pøed Goghovou sebevraždou). Za života se Van Gogh nedoèkal výraznìjšího uznání. Posmrtnì však jeho sláva stoupala závratnou rychlostí; zejména11 let po jeho smrti.

© Hardy Schulz, Hamburg - Jean-Gérard Anfossi, Antibes
 

Reprodukce na platno a olejomalby od Vincent van Gogh
Strana 1 z 12
Nahoru