Umělecký styl Renesance

Známé obrazy renesance

Renesance

Znovuzrození antické kultury a umìní

Renesance zapoèala koncem gotického období a to v Itálii, odkud se na konci 15. století rozšíøila do celé Evropy. Tento umìlecký sloh se rozdìluje na ranou Renesanci od roku 1420, vrcholnou Renesanci a pozdní Renesanci, která trvá do roku 1530, kdy Renesanci nahradil nový umìlecký styl Manýrismus. Nejvýznamnìjší pro renesanèní malbu, malíøství a sochaøství byla inspirace ze starých antických reliéfù a náboženských tematik pomocí nichž jsou zobrazeny scény z každodenního života. Obrazùm je dodána trojrozmìrnost, perspektiva a hloubka. Renesanèní architektura byla inspirována soumìrností a jednoduchostí. Nejdùležitìjší renesanèní stavby byly postaveny na církevní pøíkaz : Sixtinská Kaple a portréty v Chrámì svatého Petra v Øímì. Nejznámìjší zástupci Renesance jsou umìlci jako Michelangelo, Leonardo da Vinci a Raffael.

© Jean-Gérard Anfossi, REPRO-TABLEAUX.COM

Všichni umělci vrcholné renesance

Umělci tohoto uměleckého stylu Renesance
Nahoru